ประกาศ

ประกาศข้อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาโครงการนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต ปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2)

การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) ท่าพระจันทร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2)

วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 9.00 น.

ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ

1. ข้อสอบมีทั้งหมด 2 ส่วน โดยแบ่งเป็น

ข้อสอบส่วนที่ 1 ข้อสอบการเขียนเรียงความคะแนนเต็ม 20 คะแนน และ
ข้อสอบส่วนที่ 2 เป็นการเขียนแนะนาตัวเอง ไม่มีคะแนน

2. ผู้เข้าสอบสามารถเปิดหนังสือ และเอกสารต่าง ๆ หรือเข้าค้นคว้าข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตได้ แต่ห้ามมิให้ ผู้เข้าสอบปรึกษาหารือเนื้อหาของข้อสอบกับบุคคลอื่น หรือจัดให้บุคคลอื่นทาข้อสอบไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หากคณะนิติศาสตร์ตรวจสอบพบว่าผู้เข้าสอบได้มีการปรึกษาหารือเนื้อหาของข้อสอบกับบุคคลอื่น จะไม่มีสิทธิได้รับ การคัดเลือกทันที
3. ให้ผู้เข้าสอบเขียนหรือแสกนคาตอบหรือพิมพ์คาตอบรวมกัน ไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 ต่อข้อ กั้นหน้ากระดาษขนาด 1 นิ้วทุกด้าน และในกรณีที่เป็นพิมพ์คาตอบให้ใช้รูปแบบอักษร TH Sarabun New ขนาด 16
ระยะห่าง 1 เท่า (single-space)
4. ให้ผู้เข้าสอบเขียนเลขที่บัตรประชาชนที่มุมบนขวาของกระดาษคาตอบ ห้ามผู้เข้าสอบระบุ ชื่อ นามสกุล ลงไปในคาตอบ
5. ให้ผู้เข้าสอบส่งไฟล์เป็นสกุล .pdf หรือไฟล์รูปภาพ (.jpg) เท่านั้น
6. ให้ผู้เข้าสอบตั้งชื่อไฟล์เป็น [ข้อที่ ][เลขบัตรประชาชน].pdf เช่น [ข้อที่1][1234567890123].pdf โดยบันทึกคาตอบของแต่ละข้อเป็นไฟล์แยกกัน ส่งคาตอบ ภายในวันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 17.00 น.
ทั้งนี้..คาตอบที่ส่งเข้าระบบไม่สาเร็จ หรือสาเร็จภายหลังเวลาดังกล่าวจะไม่ถูกประเมินคะแนนในทุกกรณี
7. ให้ผู้เข้าสอบส่งคาตอบผ่านระบบ Google forms ที่ลิงค์ https://forms.gle/jCdkMG5D8Qhs4SrC9

ดาวน์โหลดข้อสอบ : คลิกเพื่อดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดรายชื่อ : ประกาศผู้มีสิทธิสอบ 2565 (รอบที่ 2)