ประกาศ

ประกาศข้อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาโครงการนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต ปีการศึกษา 2565

ข้อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) ท่าพระจันทร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565  

วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 9.00 น.

ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ

  1. ข้อสอบมีทั้งหมด 2 ส่วน โดยแบ่งเป็น

ข้อสอบส่วนที่ 1 ข้อสอบการเขียนเรียงความคะแนนเต็ม 20 คะแนน และ

ข้อสอบส่วนที่ 2 เป็นการเขียนแนะนำตัวเอง ไม่มีคะแนน

  1. ผู้เข้าสอบสามารถเปิดหนังสือ และเอกสารต่าง ๆ หรือเข้าค้นคว้าข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตได้ แต่ห้ามมิให้ ผู้เข้าสอบปรึกษาหารือเนื้อหาของข้อสอบกับบุคคลอื่น หรือจัดให้บุคคลอื่นทำข้อสอบไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หากคณะนิติศาสตร์ตรวจสอบพบว่าผู้เข้าสอบได้มีการปรึกษาหารือเนื้อหาของข้อสอบกับบุคคลอื่นจะไม่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกทันที
  2. ให้ผู้เข้าสอบเขียนหรือแสกนคำตอบหรือพิมพ์คำตอบรวมกัน ไม่เกิน 2 หน้ากระดาษA4 ต่อข้อ กั้นหน้ากระดาษขนาด 1 นิ้วทุกด้าน และในกรณีที่เป็นพิมพ์คำตอบให้ใช้รูปแบบอักษรTH Sarabun New ขนาด 16 ระยะห่าง 1 เท่า (single-space)
  3. ให้ผู้เข้าสอบเขียนเลขที่บัตรประชาชนที่มุมบนขวาของกระดาษคำตอบ ห้ามผู้เข้าสอบระบุ ชื่อ-นามสกุล ลงไปในคำตอบ
  4. ให้ผู้เข้าสอบส่งไฟล์เป็นสกุล .pdfหรือไฟล์รูปภาพเท่านั้น
  5. ให้ผู้เข้าสอบตั้งชื่อไฟล์เป็น [ข้อที่ ][เลขบัตรประชาชน].pdfเช่น [ข้อที่1][1234567890123].pdfโดยบันทึกคำตอบของแต่ละข้อเป็นไฟล์แยกกัน ส่งคำตอบ ภายในวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 17.00 น.
  6. ให้ผู้เข้าสอบส่งคำตอบผ่านระบบ Google forms ที่ลิงก์ :  https://forms.gle/Jx17uLpE9ubKxkjRA

ดาวน์โหลดข้อสอบ : https://bit.ly/3yCNEWL

ดาวน์โหลดรายชื่อ : https://bit.ly/39zwqPi