ประกาศ

ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สำหรับหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (สำหรับกรณีส่งเสริมผู้มีประสบการณ์) ปีการศึกษา 2564

ดาวน์โหลดประกาศ   Click Link