ประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวิธีการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาเอก หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ทำให้การจัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้มีการเปลี่ยนแปลงท่านสามารถดูรายละเอียดได้ที่

Click Link