ประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกำหนดการยื่นผลสอบภาษาอังกฤษ วันประกาศผลสอบข้อเขียน วันสอบสัมภาษณ์ และวันประกาศผลสอบการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญาโท หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

ดาวน์โหลดประกาศ  Click Link