ประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฎหมายมหาชน กลุ่ม 1 สำหรับบุคคลทั่วไป คณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2565

 

ดาวน์โหลดประกาศ  Click Link