ประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฎหมายมหาชน กลุ่ม 2 กรณีผู้ที่มีคุณสมบัติพิเศษ

 

ประกาศรายชื่อ Click Link