ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน ประจำปีการศึกษา 2564  **สำหรับกลุ่มผู้มีคุณสมบัติพิเศษ**

 

ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ  ดาวน์โหลดประกาศ

หลักเกณฑ์รายละเอียดการสมัคร (กลุ่มผู้มีคุณสมบัติพิเศษ ) ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์

ช่องทางการสมัครเข้าศึกษา Click Link

รายละเอียดการชำระเงิน ค่าสมัครสอบ 500 บาท ชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี “คณะนิติศาสตร์ มธ. (ศูนย์จัดการศึกษาและฝึกอบรมด้านกฎหมาย)”  เลขที่บัญชี 905-0-02515-5

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ชื่อหลักสูตร     

ภาษาไทย        หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน

ภาษาอังกฤษ     Graduate Diploma Program in Public Law

ชื่อประกาศนียบัตรบัณฑิต                  

ภาษาไทย :       ชื่อเต็ม  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน

ชื่อย่อ   Graduate Diploma in Public Law

ภาษาอังกฤษ :   ชื่อเต็ม  ป.ประกาศ (กฎหมายมหาชน)

ชื่อย่อ   Grad. Dip. (Public Law)

จำนวนหน่วยกิต         

30 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา     

1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์

วัน-เวลาในการเรียนการสอน

เรียนวันศุกร์                                 เวลา 17.30 – 20.30 น.

เรียนวันเสาร์ – วันอาทิตย์          เวลา 09.00 – 16.00 น.

ภาคการศึกษาที่ 1                   เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม

ภาคการศึกษาที่ 2                   เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

ผู้สมัครเข้าสอบคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน พ.ศ. ๒๕๕๖ และต้องมีคุณสมบัติทางการศึกษา ดังนี้

กลุ่มที่ 1 สำหรับบุคคลทั่วไป

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาในหรือต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยให้การรับรอง หรือเป็นผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสายนิติศาสตร์ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาดังกล่าวก่อนขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

กลุ่ม 2 สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติพิเศษ

  1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาในหรือต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยให้การรับรอง และ
  2. เป็นข้าราชการหรือพนักงานในสังกัดหน่วยงานของรัฐซึ่งมีประสบการณ์การทำงานด้านกฎหมายมหาชนในหน่วยงานนั้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
  3. เป็นพนักงานประจำในหน่วยงานเอกชน หรือประกอบอาชีพอิสระ โดยมีประสบการณ์การทำงานด้านกฎหมายมหาชนในหน่วยงานนั้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

กลุ่มที่ 1 สำหรับบุคคลทั่วไป

1) การสอบข้อเขียน ผู้สมัครสอบจะต้องสอบข้อเขียนวิชาทางกฎหมาย ได้แก่ กฎหมายมหาชน กฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายปกครอง

2) การสอบสัมภาษณ์     สำหรับผู้สมัครที่สอบผ่านข้อเขียนจะต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

กลุ่มที่ 2 สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติพิเศษ

1) การสอบข้อเขียน ผู้สมัครสอบจะต้องเข้าสอบข้อเขียนวิชาทางกฎหมายมหาชน 1 ข้อ

2) การสอบสัมภาษณ์     สำหรับผู้สมัครที่สอบผ่านข้อเขียนจะต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

 

จำนวนที่รับสมัคร         ประมาณ 60 คน

 

แผนการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
น.560

LA 560

หลักการพื้นฐานและนิติวิธีในกฎหมายมหาชน

Basic Principles and Methodologies of Public Law

น.565

 

LA 565

 

การควบคุมฝ่ายปกครอง ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง

Legal Control of Administration, Administrative Courts and Administrative Court Procedure

น.561

LA 561

สิทธิขั้นพื้นฐาน

Fundamental Rights

น.566

LA 566

กฎหมายมหาชนเศรษฐกิจ

Public Economic Law

น.562

 

LA 562

สถาบันทางการเมืองและองค์กรตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ

Political Institutions and Organs Overseeing the Exercise of State Power

น.567

 

LA 567

ปัญหากฎหมายมหาชนในมิติของกฎหมายระหว่างประเทศ

Problems on Public Law in an International Perspective

น.563

 

LA 563

การกระทำทางปกครองและความรับผิดของฝ่ายปกครอง

Administrative Acts and Legal Responsibilities of Administration

น.568

LA 568

สัมมนากฎหมายรัฐธรรมนูญ

Seminar on Constitutional Law

น.564

 

LA 564

การคลังสาธารณะและวีธีการงบประมาณของไทย

Public Finances and Budgetary Procedure in Thailand

น.569

LA 569

สัมมนากฎหมายปกครอง

Seminar on Administrative Law

 

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร           ประมาณ 60,000 บาท