ประกาศ

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกระบวนการยุติธรรม ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ 2)

 

ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อ  Click Link