ประกาศ

ประกาศเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกระบวนการยุติธรรม รอบ 3 ปีการศึกษา 2565

รายละเอียดประกาศการรับสมัครรอบ 3   Click Link     

ช่องทางการสมัครเข้าศึกษาต่อฯ     

รายละเอียดหลักสูตร Click Link