ประกาศ

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาใน โครงการประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน สำหรับผู้มีคุณสมบัติพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาใน โครงการประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน สำหรับผู้มีคุณสมบัติพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564