วัตถุประสงค์ของหลักสูตรนี้คือการผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้กฎหมายทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นให้มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพทางกฎหมายแขนงต่าง ๆ ได้ ฝึกฝนให้นักศึกษาสามารถใช้วิชากฎหมายให้ถูกต้องแก่กรณี รู้จักใช้เหตุผล เข้าใจในตัวบทกฎหมาย ทั้งในการตีความและเจตนารมณ์ของกฎหมาย

คณะนิติศาสตร์เปิดสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตใน 4 ลักษณะ คือ

  1. ภาคปกติ หลักสูตร 4 ปี สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เปิดสอนที่ศูนย์รังสิต
  2. ภาคปกติ หลักสูตร 4 ปี สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เปิดสอนที่ศูนย์ลำปาง
  3. ภาคปกติ ภาษาอังกฤษ หลักสูตร 4 ปี สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เปิดสอนที่ท่าพระจันทร์
  4. ภาคบัณฑิต หลักสูตร 3 ปี สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา ยกเว้นสาขานิติศาสตร์ เปิดสอนที่ท่าพระจันทร์

หลักสูตรการศึกษาชั้นปริญญาตรีของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นประสิทธิผลของผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการ 2 รูปแบบ คือการบรรยายในห้องเรียนรวม และการสัมมนาซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการเสริมหรือทบทวนความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาในสิ่งที่เรียนมา เพื่อช่วยนักศึกษาให้มีโอกาสฝึกวิเคราะห์ประเด็นกฎหมาย ฝึกการลำดับความคิด และฝึกทักษะการเขียนด้วยการเขียนตอบแบบฝึกหัดปัญหาวิชากฎหมายหรือการเขียนตอบข้อสอบวิชากฎหมาย  

รายละเอียดหลักสูตร – การรับสมัครโครงการนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต ท่าพระจันทร์