คณะนิติศาสตร์โดยศูนย์อบรมและให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย (Legal Training and Consultency Center) ใช้ชื่อย่อว่า“LeTEC” เป็นหน่วยงานโครงการบริการสังคมของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการอบรม รวมทั้งให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย

โครงการอบรมแยกออกเป็น 2 ส่วนคือ โครงการอบรมบุคคลทั่วไป และโครงการอบรมที่คณะนิติศาสตร์จัดขึ้นให้กับหน่วยงานภายนอกเป็นการเฉพาะ

โครงการอบรมบุคคลทั่วไปเป็นโครงการที่คณะนิติศาสตร์จัดขึ้นเพื่ออบรมบุคคลภายนอกผู้สนใจเข้าศึกษา ในแต่ละปี คณะนิติศาสตร์ได้จัดโครงการอบรม ดังนี้

 1. โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน
 2. โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย
 3. โครงการอบรมหลักสูตรครูผู้สอนกฎหมายระดับมัธยมศึกษา
 4. โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการเงินการธนาคาร
 5. โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
 6. โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายภาษีอากร

นอกจากโครงการอบรมที่จัดขึ้นเพื่ออบรมบุคคลภายนอกเป็นการทั่วไปแล้ว คณะนิติศาสตร์ยังจัดโครงการอบรมให้กับหน่วยงานภายนอกเป็นการเฉพาะ ที่ผ่านมาคณะนิติศาสตร์ได้จัดการอบรม ดังนี้

 1. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมายคุ้มครองส่วนบุคคลให้บริษัท มิตซุย อ.เอส.เค. ไลน์ส (ประเทศไทย) จำกัด
 2. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายกรุงเทพมหานคร (กทม.)
 3. โครงการฝึกอบรมนักบริหารระดับต้น (กรมธนารักษ์)
 4. โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชนให้แก่ข้อราชการสำนักงาน ก.พ.
 5. โครงการจ้างดำเนินการทดสอบเพื่อวัดความรู้เฉพาะตำแหน่งในการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการตามกฎหมายอื่นมาบรรจุเป็นข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช.
 6. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Tobacco Control Law (กรมควบคุมโรค)
 7. โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายให้กับบุคคลากรของ กฟผ.
 8. โครงการอบรมหลักสูตร Capacity Development Programme in Corporate Law
 9. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างความรู้ด้านระบบงานนิติบัญญัติให้แก่สำนักงานเลขาวุฒิสภา
 10. ​โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายมหาชนสำหรับพนักงานสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สกพ.)
 11. ​โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายมหาชนให้กับพนักงานสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
 12. ​โครงการอบรมหลักสูตรความรู้กฎหมายเกี่ยวกับบริษัทมหาชน จำกัด และการควบรวมกิจการ: เพื่อการส่งเสริมและกำกับดูแลบริษัทประกันภัย (คปภ.)
 13. ​โครงการฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมายมหาชนสำหรับพนักงาน สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.)
 14. ​โครงการอบรมกฎหมายให้กับคณาจารย์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

หากหน่วยงานของท่านประสงค์จะให้คณะนิติศาสตร์ดำเนินการอบรมทางกฎหมาย  หรือท่านประสงค์จะรับคำปรึกษาด้านกฎหมายโปรดติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์อบรมและให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

เว็บไซต์: www.letec.law.tu.ac.th

อีเมล: letec@tu.ac.th

ไลน์: @leteclawtu

โทร. 0-2613-2139