นอกเหนือจากการศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรีแล้ว คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยังได้เปิดหลักสูตรบัณฑิตศึกษา อันประกอบด้วย