*ประกาศการรับสมัคร  Click Link 

*ประกาศเปลี่ยนแปลงการสอบเข้าศึกษา Click Link

*ช่องทางการสมัคร    Click Link 

*ช่องทางการส่งเอกสารประกอบการรับสมัคร Click Link

 

 

หลักสูตรปริญญาเอก นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

รายละเอียดเนื้อหาหลักสูตร  Click Link

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
Doctor  of  Laws  Program

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม   (ไทย)               นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ชื่อย่อ    (ไทย)               น.ด.
ชื่อเต็ม   (อังกฤษ)           Doctor of Laws
ชื่อย่อ    (อังกฤษ)           LL.D.

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1. เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพทางนิติศาสตร์ อันเป็นการรองรับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ และสอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิยาลัยธรรมศาสตร์ในเรื่องความเป็นเลิศทางวิชาการ
  2. เพื่อผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาเอก สาขานิติศาสตร์ ที่มีความรู้ความสามารถและมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพทัดเทียมกับผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาชั้นนำของต่างประเทศ
  3. เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้มีนักวิชาการและนักวิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถระดับสูงในสาขานิติศาสตร์เพื่อให้สามารถแสวงหาความรู้ใหม่และทันสมัย ตลอดจนเพื่อให้นำความรู้ดังกล่าวไปช่วยแก้ไขปัญหากฎหมายและพัฒนากฎหมายตลอดจนสังคมและประเทศชาติ

ระยะเวลาการศึกษา

ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาต้องไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษาปกติ  และไม่เกิน 10 ภาคการศึกษาปกติ

หลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  48  หน่วยกิต

ระยะเวลาศึกษา  เป็นหลักสูตรแบบเต็มเวลา นักศึกษาต้องใช้ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษาปกติ และอย่างมากไม่เกิน 10 ภาคการศึกษาปกติ

โครงสร้างหลักสูตร

แบบ 1.1 (ทำเฉพาะดุษฎีนิพนธ์)

1) วิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิตรวม)                        4  หน่วยกิต

2) ดุษฎีนิพนธ์                                                             48  หน่วยกิต

วัน –เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

นอกวัน – เวลาราชการ

เรียนวันเสาร์

ภาคการศึกษา 1           เดือนสิงหาคม –เดือนธันวาคม

ภาคการศึกษา 2           เดือนมกราคม –เดือนพฤษภาคม

 

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

การสอบความรู้เกี่ยวกับข้อเสนอ ผู้สมัครจะต้องเข้าสอบความรู้เกี่ยวกับข้อเสนอดุษฎีนิพนธ์ที่นำเสนอ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ชื่อหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

2.ข้อเสนอ (proposal) ของดุษฎีนิพนธ์ โดยมีรายละเอียดที่กำหนดคือ

(1) มีการนำเสนอประเด็นปัญหาและข้อโต้แย้งตามหัวข้อดังกล่าว

(2) มีการนำเสนอสมมติฐานเบื้องต้นและแนวทางการแก้ปัญหาตามข้อ (1)

(3) มีการสำรวจและประเมินวรรณกรรมจากการศึกษาข้อเขียนทางวิชาการ

(4) บรรณานุกรม เอกสารอ้างอิงทุกชนิดที่ค้นคว้ามา

(5) มีเค้าโครง (out – line) ของหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ที่เสนอ

(6) มีแผนการศึกษาค้นคว้าตั้งแต่ต้นจนจบการศึกษา

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ 

สำหรับนักศึกษาไทย 350,000 บาท (ภาคการศึษาละประมาณ 85,000 – 95,000 บาท)  สำหรับชาวต่างชาติ 500,000 บาท