หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย        :         หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน

ภาษาอังกฤษ     :         Graduate Diploma Program in Public Law

ชื่อประกาศนียบัตรบัณฑิต

ภาษาไทย        :         ชื่อเต็ม  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน

ชื่อย่อ   ป. บัณฑิต (กฎหมายมหาชน)

ภาษาอังกฤษ     :         ชื่อเต็ม  Graduate Diploma in Public Law

ชื่อย่อ   Grad. Dip. (Public Law)

           คณะนิติศาสตร์ได้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชนครั้งแรกเมื่อปีการศึกษา 2542 ครั้นถึงปี พ.ศ. 2546 ได้มีการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์บ้านเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชนมีเนื้อหาที่ทันสมัย และสามารถตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองและความต้องการของผู้เรียนได้อย่างแท้จริง ต่อมาในปี พ.ศ. 2555 ได้มีการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ภายในและภายนอกประเทศซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในรอบทศวรรษที่ผ่านมา และเพื่อให้สอดคล้องกับมติคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ซึ่งได้รับรองให้หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชนของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นหลักสูตรที่เทียบเท่ากับหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับกลาง ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้สามารถใช้เป็นคุณสมบัติในการขอรับการคัดเลือกเพื่อรับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ได้

ในปี พ.ศ. 2556 ได้มีการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรในส่วนที่เกี่ยวกับการวัดผลการศึกษาและทบทวนความเหมาะสมของเนื้อหาหลักสูตรตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติอีกครั้งหนึ่ง

 

สถานที่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ (ห้องบรรยาย 322 ชั้น 3)

วัน – เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

นอกวัน – เวลาราชการ

เรียนจันทร์ – ศุกร์        เวลา  17.30 ถึง 20.30 น.

ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – ธันวาคม

ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม – พฤษภาคม

ภาคฤดูร้อน เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม (ถ้ามี)

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

ผู้เข้าศึกษาต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน พ.ศ. 2556 ข้อ 7 และต้องมีคุณสมบัติและผ่านเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีทางสาขานิติศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาในหรือต่างประเทศที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ

2) ต้องผ่านการคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ตามประกาศของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3) เงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามประกาศว่าด้วยการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

1) ผ่านการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ตามประกาศของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2) เงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จำนวนที่รับสมัคร

60 คนต่อรุ่น

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 

ภาคการศึกษาที่ 1                  32,210 บาท

ภาคการศึกษาที่ 2                  25,500 บาท

จำนวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  30  หน่วยกิต

ระยะเวลาศึกษา เป็นหลักสูตรแบบศึกษาบางเวลา นักศึกษาต้องใช้ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร อย่างน้อย 2 ภาคการศึกษาปกติ และอย่างมากไม่เกิน 6 ภาคการศึกษาปกติ

รายวิชาในหลักสูตร

          ภาคการศึกษาที่ 1

น. 560           หลักการพื้นฐานและนิติวิธีในกฎหมายมหาชน

LA 560           Basic Principles and Methodologies of Public Law

น. 561           สิทธิขั้นพื้นฐาน

LA 561          Fundamental Rights

น. 562           สถาบันทางการเมืองและองค์กรตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ)

LA 562          Political Institutions and Organs Overseeing the Exercise

of State Power

น. 563           การกระทำทางปกครองและความรับผิดของฝ่ายปกครอง

LA 563          Administrative Acts and Legal Responsibilities of

Administration

น. 564           การคลังสาธารณะและวีธีการงบประมาณของไทย

LA 564          Public Finances and Budgetary Procedure in Thailand

ภาคการศึกษาที่ 2

น. 565           การควบคุมฝ่ายปกครอง ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง

LA 565          Legal Control of Administration, Administrative Courts and

Administrative Court Procedure

น. 566           กฎหมายมหาชนเศรษฐกิจ

LA 566          Public Economic Law

น. 567           ปัญหากฎหมายมหาชนในมิติของกฎหมายระหว่างประเทศ

LA 567          Problems on Public Law in an International Perspective

น. 568           สัมมนากฎหมายรัฐธรรมนูญ

LA 568           Seminar on Constitutional Law

น. 569           สัมมนากฎหมายปกครอง

LA 569          Seminar on Administrative Law