ช่องทางการส่งเอกสารกรณีทั่วไป Click Link 
ช่องทางการส่งเอกสารกรณีส่งเสริมผู้มีประสบการณ์ Click Link
ช่องทางการส่งเอกสารกรณีโดดเด่นทางการศึกษา Click Link
  • *ประกาศรับสมัคร Click Link

  • *ประกาศเปลี่ยนแปลงการสอบเข้าศึกษา  Click Link

  • *ช่องทางการรับสมัคร Click Link

  • *Q&A การสมัครสอบ Click Link

 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต            

รายละเอียดเนื้อหาหลักสูตร     Click Link

 ชื่อหลักสูตร

(ภาษาไทย) นิติศาสตรมหาบัณฑิต

(ภาษาอังกฤษ) Master of Laws

ชื่อปริญญา
(ชื่อเต็มภาษาไทย)         นิติศาสตรมหาบัณฑิต
(ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ)     Master of Laws
(ชื่อย่อภาษาไทย)           น.ม.
(ชื่อย่อภาษาอังกฤษ)      LL.M.

สาขาวิชาทีเปิดสอน

– สาขากฎหมายเอกชน (Private Law)
– สาขากฎหมายอาญา (Criminal Law)
– สาขากฎหมายมหาชน (Public Law)
– สาขากฎหมายระหว่างประเทศ (International Law)
– สาขากฎหมายธุรกิจ (Business Law)
– สาขากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ (International Trade Regulation)
– สาขากฎหมายภาษี (Tax Law)
– สาขากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Natural Resources and Environmental Law)

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 

36 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา 

ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร อย่างน้อย 2 ปีการศึกษา และอย่างมากไม่เกิน 4 ปีการศึกษา

วัน-เวลาในการเรียนการสอน

นอกวัน-เวลาราชการ

เรียนจันทร์ – ศุกร์              เวลา 17.30 ถึง 20.30 น.

เสาร์                                 เวลา 09.00 ถึง 16.00 น.

ภาคการศึกษาที่ 1             เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม

ภาคการศึกษาที่   2             เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

                   1. กรณีทั่วไป

(1) การสอบข้อเขียนวิชากฎหมาย 4 ข้อ

1)  หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

2)  หลักกฎหมายอาญา

3)  หลักกฎหมายมหาชน

4)  หลักกฎหมายระหว่างประเทศ

(2) การสอบสัมภาษณ์ ผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนในสาขาวิชาใดจะต้องเข้าสอบสัมภาษณ์ในสาขาวิชานั้น

                    2. กรณีส่งเสริมผู้มีประสบการณ์

(1) การสอบข้อเขียน ผู้สมัครสอบแต่ละสาขาเข้าสอบข้อเขียนวิชากฎหมายในสาขาที่ตนเองสมัคร 1 ข้อ

(2) การสอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครสอบแต่ละสาขาจะต้องเข้าสอบสัมภาษณ์ในสาขาวิชานั้น

โครงสร้างหลักสูตร

3.1.2.1  แผน ก แบบ ก 2 (ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์)

1)  วิชาบังคับ                                 15      หน่วยกิต

2)  วิชาบังคับเลือก                        3       หน่วยกิต

3)  วิชาเลือก                                  6       หน่วยกิต

4)  วิทยานิพนธ์                             12      หน่วยกิต

3.1.2.2  แผน ข (ศึกษารายวิชาและไม่ทำวิทยานิพนธ์)

1)  วิชาบังคับ                                 15      หน่วยกิต

2)  วิชาบังคับเลือก                         3      หน่วยกิต

3)  วิชาเลือก                                  12      หน่วยกิต

4)  การค้นคว้าอิสระ                        6      หน่วยกิต

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

ประมาณ 170,000 บาท

อีเมล์บัณฑิตศึกษา  คณะนิติศาสตร์ : gradtulaw@tu.ac.th