หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

กำหนดการรับสมัครปีการศึกษา 2564  Click Link                  สมัครออนไลน์

รายละเอียดเนื้อหาหลักสูตร     Click Link

ช่องทางการส่งเอกสารสำหรับการสมัคร     Click Link

ประกาศเปลี่ยนแปลงวิธีการสอบเข้าศึกษาต่อ     Click Link

การจัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2564     Click Link           

ชื่อหลักสูตร

(ภาษาไทย) นิติศาสตรมหาบัณฑิต

(ภาษาอังกฤษ) Master of Laws

ชื่อปริญญา
(ชื่อเต็มภาษาไทย)         นิติศาสตรมหาบัณฑิต
(ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ)     Master of Laws
(ชื่อย่อภาษาไทย)           น.ม.
(ชื่อย่อภาษาอังกฤษ)      LL.M.

สาขาวิชาทีเปิดสอน

– สาขากฎหมายเอกชน (Private Law)
– สาขากฎหมายอาญา (Criminal Law)
– สาขากฎหมายมหาชน (Public Law)
– สาขากฎหมายระหว่างประเทศ (International Law)
– สาขากฎหมายธุรกิจ (Business Law)
– สาขากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ (International Trade Regulation)
– สาขากฎหมายภาษี (Tax Law)
– สาขากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Natural Resources and Environmental Law)

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 

36 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา 

ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร อย่างน้อย 2 ปีการศึกษา และอย่างมากไม่เกิน 4 ปีการศึกษา

วัน-เวลาในการเรียนการสอน

นอกวัน-เวลาราชการ

เรียนจันทร์ – ศุกร์              เวลา 17.30 ถึง 20.30 น.

เสาร์                                 เวลา 09.00 ถึง 16.00 น.

ภาคการศึกษาที่ 1             เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม

ภาคการศึษาที่   2             เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2561  ข้อ 22 และมีคุณสมบัติดังนี้

                   1. กรณีทั่วไป

(1)เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีสายนิติศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาในหรือต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยให้การรับรอง และผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีก็มีสิทธิสมัครสอบได้ แต่ต้องสำเร็จปริญญาตรี ก่อนขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และ

(2)ต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL (Paper-based) หรือ TOEFL (ITP) หรือ TOEFL (CBT) หรือ TOEFL (IBT) หรือ IELTSโดยไม่มีกำหนดคะแนนขั้นต่ำ แต่ผลการสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว จะเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาผลการสอบข้อเขียน ทั้งนี้ ผลการสอบภาษาอังกฤษดังกล่าวต้องได้มาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร

(3) สำหรับผู้เข้าศึกษาต่างชาติต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาตรีสายนิติศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยให้การรับรอง และมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี ส่วนการสอบคัดเลือกคณะดำเนินการโดยวิธีการพิเศษโดยได้รับความเห็นชอบจากอธิการบดี ซึ่งเป็นการสอบสัมภาษณ์ในสาขาวิชานั้น

                   2. กรณีส่งเสริมผู้มีประสบการณ์

(1)เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีสายนิติศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาในหรือต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยให้การรับรอง และ

(2)ต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL (Paper-based) หรือ TOEFL (ITP) หรือ TOEFL (CBT) หรือ TOEFL (IBT) หรือ IELTSโดยไม่มีกำหนดคะแนนขั้นต่ำ แต่ผลการสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว จะเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาผลการสอบข้อเขียน ทั้งนี้ ผลการสอบภาษาอังกฤษดังกล่าวต้องได้มาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร และ

(3) ต้องมีประสบการณ์การทำงานในหน่วยงานของรัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สมัครเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี (นับถึงวันที่สมัคร) และคำรับรองจากผู้บังคับบัญชาว่าผู้สมัครได้ทำงานในตำแหน่งนั้น และมีระยะเวลาการทำงานตามที่กำหนด กรณีผู้สมัครประกอบวิชาชีพอิสระจะต้องแสดงหลักฐานประกอบวิชาชีพอิสระ เช่น หลักฐานการจดทะเบียน หนังสือรับรองนิติบุคคล เป็นต้น

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

                   1. กรณีทั่วไป

(1) การสอบข้อเขียนวิชากฎหมาย 4 ข้อ

1)  หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

2)  หลักกฎหมายอาญา

3)  หลักกฎหมายมหาชน

4)  หลักกฎหมายระหว่างประเทศ

(2) การสอบสัมภาษณ์ ผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนในสาขาวิชาใดจะต้องเข้าสอบสัมภาษณ์ในสาขาวิชานั้น

                    2. กรณีส่งเสริมผู้มีประสบการณ์

(1) การสอบข้อเขียน ผู้สมัครสอบแต่ละสาขาเข้าสอบข้อเขียนวิชากฎหมายในสาขาที่ตนเองสมัคร 1 ข้อ

(2) การสอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครสอบแต่ละสาขาจะต้องเข้าสอบสัมภาษณ์ในสาขาวิชานั้น

โครงสร้างหลักสูตร

3.1.2.1  แผน ก แบบ ก 2 (ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์)

1)  วิชาบังคับ                                 15      หน่วยกิต

2)  วิชาบังคับเลือก                           3        หน่วยกิต

3)  วิชาเลือก                                  6        หน่วยกิต

4)  วิทยานิพนธ์                             12      หน่วยกิต

3.1.2.2  แผน ข (ศึกษารายวิชาและไม่ทำวิทยานิพนธ์)

1)  วิชาบังคับ                                 15      หน่วยกิต

2)  วิชาบังคับเลือก                           3        หน่วยกิต

3)  วิชาเลือก                                  12      หน่วยกิต

4)  การค้นคว้าอิสระ                          6        หน่วยกิต

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

ประมาณ 170,000 บาท

อีเมล์บัณฑิตศึกษา  คณะนิติศาสตร์ : gradtulaw@staff.tu.ac.th