กองทุนนิติธรรมพัฒน์

คณะนิติศาสตร์ได้จัดตั้งสำนักงานระดมทุนและศิษย์เก่าสัมพันธ์ด้วยความประสงค์ที่พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ากับคณะนิติศาสตร์ให้แน่นแฟ้น จนกระทั้งในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2553 คณบดีคณะนิติศาสตร์ (ศาสตราจารย์ ดร. สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล) เรียกประชุมครั้งแรกขึ้นเพื่อริเริ่มจัดตั้งกองทุน พิจารณาแนวคิดและวิธีการระดมทุน กำหนดวัตถุประสงค์ และวางแผนการดำเนินงานในภาพรวม และมีการจัดตั้ง “กองทุนนิติธรรมพัฒน์ เพื่อการศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” โดยมีชื่อย่อ “กองทุนนิติธรรมพัฒน์” ขึ้นในปี พ.ศ. 2554

วัตถุประสงค์ของกองทุนนิติธรรมพัฒน์ประกอบด้วย

  1. วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการศึกษา ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพและส่งเสริมด้านวิชาการ การเรียนการสอน การวิจัย การจัดหาอาจารย์ ตลอดจนการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อการศึกษา แบบเรียน ตำรา หนังสือทางวิชาการ สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
  2. วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักศึกษา ได้แก่ กิจกรรมเสริมการเรียนการสอน กิจกรรมด้านจิตอาสา และการพัฒนานักศึกษาในด้านต่างๆ รวมตลอดถึงการให้ทุนการศึกษา
  3. วัตถุประสงค์ด้านศิษย์เก่า ได้แก่ การเสริมสร้างให้มีความช่วยเหลือและสนับสนุนศิษย์เก่า รวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงานและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคณะ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน
  4. วัตถุประสงค์ด้านพัฒนาอาคารสถานที่ ได้แก่ การจัดหาหรือจัดสร้างอาคารหรือที่ดิน และพัฒนาปรับปรุงอาคารของคณะ
  5. วัตถุประสงค์ด้านการระดมทุน ได้แก่ การระดมทุนโดยการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อหารายได้เข้ากองทุนจากศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ผู้ปกครอง บุคลากร ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธา และ
  6. วัตถุประสงค์ด้านอื่นๆ ได้แก่ การดำเนินการอื่นใดที่สอดคล้องกับนโยบายในการพัฒนาการศึกษาของคณะนิติศาสตร์

ท่านสามารถติดต่อกองทุนนิติธรรมพัฒน์ได้ที่

กองทุนนิติธรรมพัฒน์เพื่อพัฒนาการศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สำนักงานระดมทุนและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โทร. 0 2613 2109 โทรสาร 0 623 5129 อีเมล์ nitithammapat@tu.ac.th