จุลสาร (2)คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดทำจุลสารข่าวคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อเป็นช่องทางในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ การจัดการสัมมนาทางวิชาการ ความร่วมมือระหว่างคณะนิติศาสตร์กับองค์กรอื่น การมอบทุนการศึกษา การศึกษาดูงาน รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆ ของคณะ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงจุลสารฉบับปัจจุบันและดูย้อนหลังได้

พ.ศ. 2556 ปีที่ 9

ฉบับที่ 5 กันยายน – ตุลาคม 2556

ฉบับที่ 4 กรกฏาคม – สิงหาคม 2556

ฉบับที่ 3 พฤษภาคม – มิถุนายน 2556

ฉบับที่ 2 มีนาคม – เมษายน 2556