สนันสนุนคณะ (2)คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีจุดมุ่งหมายหลัก คือ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพอันพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม สร้างประโยชน์ให้แก่สังคม และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ บัณฑิตจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้นำเอาความรู้ที่ได้ในชั้นเรียน ประสบการณ์ที่ได้รับจากการถ่ายทอดจากครูกฎหมายและผ่านทางกิจกรรมต่างๆ ที่ได้รับจากการร่วมกิจกรรมของคณะไปใช้ในการปฏิบัติงานและพัฒนาประเทศ นอกจากนี้การทำกิจกรรมของคณะยังเป็นการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาทำให้นักศึกษาได้มีโอกาสได้รู้จักและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีในระหว่างกัน

การให้การสนับสนุนแก่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการเงินของคณะนิติศาสตร์ อันจะมีผลทำให้คณะนิติศาสตร์สามารถรักษาคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยโดยการสนับสนุนให้คณาจารย์พัฒนาศักยภาพด้านการสอนและการทำวิจัย ทั้งยังเป็นการสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรมของนักศึกษา นอกจากนี้เงินสนับสนุนส่วนหนึ่งจะใช้ในการจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ อีกด้วย

ข้อควรทราบเกี่ยวกับการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อสนับสนุนการศึกษา

กรณีผู้บริจาคเป็นบุคคลธรรมดา ผู้บริจาคสามารถหักลดหย่อนได้ 2 เท่าของเงินที่บริจาค แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้พึงประเมินหลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่นตามกฎหมายแล้ว

กรณีผู้บริจาคเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ผู้บริจาคสามารถหักลดหย่อนได้ 2 เท่า ของเงินที่บริจาคแต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณประโยชน์และเพื่อการศึกษาหรือการกีฬา