ประกาศ

ศูนย์นิติศาสตร์ของดบริการให้คำปรึกษาปัญหากฎหมาย กรณีมาติดต่อด้วยตนเองและทางโทรศัพท์ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

ประกาศ
ศูนย์นิติศาสตร์ของดบริการให้คำปรึกษาปัญหากฎหมาย กรณีมาติดต่อด้วยตนเองและทางโทรศัพท์ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) (ฉบับที่ 22) กำหนดให้การปฏิบัติงานในช่วงระหว่างวันที่ 16 – 30 เมษายน 2564 ของบุคลากร ใช้รูปแบบการปฏิบัติงานภายในที่พักหรือการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) นั้น ศูนย์นิติศาสตร์ของดบริการให้คำปรึกษาปัญหากฎหมาย กรณีมาติดต่อด้วยตนเองและทางโทรศัพท์ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564
สำหรับผู้ที่ต้องการขอคำปรึกษา สามารถปรึกษาได้ทางเว็บไซต์ http://www.tulawcenter.org/law-clinic/send-case