ศูนย์สุขภาพศูนย์กฎหมาย สุขภาพและจริยศาสตร์ ขึ้นโดยมีชื่อย่อว่า “กสจ.” ชื่อภาษาอังกฤษว่า Health Laws and Ethics Center (H.L.E. Center) จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2548 โดยการสนับสนุนของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ประเด็นจริยธรรมที่เกี่ยวกับระบบสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นด้านการแพทย์ สาธารณสุขและสุขภาพในมิติต่างๆ ต่อมาภายหลังยังได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จัดทำโครงการส่งเสริมการใช้สิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 โดยศูนย์กฎหมายสุขภาพฯ ได้ดำเนินการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรทางการแพทย์นักกฎหมายและบุคคลทั่วไปในเรื่องสิทธิปฏิเสธการรักษาของผู้ป่วยที่อยู่ในวาระสุดท้ายของชีวิต สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลด้านสุขภาพ การให้ความยินยอมที่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าในการรักษา รวมทั้งให้คำปรึกษาทางวิชาการในประเด็นกฎหมายสุขภาพแก่หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

กิจกรรมของศูนย์กฎหมายสุขภาพฯ มีหลายด้านคืองานวิจัย การจัดอบรมระยะสั้นให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และนักกฎหมาย จัดสัมมนาทางวิชาการ รวมถึงพัฒนาหลักสูตรด้านกฎหมายการแพทย์ นิติเวชศาสตร์ จริยศาสตร์การแพทย์ในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผลงานที่สำคัญ เช่น การเสนอร่างกฎกระทรวงตามมาตรา 12 แห่ง พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติและผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี จัดพิมพ์หนังสือและเอกสารต่างๆ เช่น หนังสือ“ก่อนวันผลัดใบฯ” “การใช้เซลล์ต้นกำเนิดฯ” แผ่นพับ “ความต้องการครั้งสุดท้ายของชีวิต” จัดทำเว็บไซต์ www.thailivingwill.in.th จัดอบรมเรื่องกฎหมายการแพทย์และนิติเวชศาสตร์แก่นักกฎหมาย แพทย์ พยาบาล บุคคลทั่วไป

ในปี พ.ศ. 2557 ศูนย์กฎหมายสุขภาพฯ กองทุน ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์และศูนย์จัดการศึกษาและฝึกอบรมด้านกฎหมาย (LeTEC) ได้จัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “ปัญหาการใช้ยาในสังคมไทย” ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องจิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์ (กรรมการกฤษฎีกา และ ที่ปรึกษาศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) กล่าวปาฐกถา และมีผู้อภิปรายคือ รศ.ดร.ศิริพร ขัมภลิขิต (ที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และ กรรมการที่ปรึกษา สภาการพยาบาล) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภญ. ดร.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี (ผู้จัดการแผนงานกลไกเฝ้าระวังระบบยา (กพย.) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ภญ.ดร.นิธิมา สุ่มประดิษฐ์ (เภสัชกรชำนาญการสำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข) โดยมีนายไพศาล ลิ้มสถิต กรรมการบริหาร ศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์)

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ: