วิเทศ-ญี่ปุ่นคณะนิติศาสตร์มีความสัมพันธ์และร่วมมือในทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยและนักวิชาการจากประเทศญี่ปุ่นอยู่เนือง ๆ ในการดำเนินงานนั้นจึงได้จัดตั้งศูนย์ศึกษากฎหมายญี่ปุ่นขึ้นอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2553 เพื่อทำหน้าที่ประสานโครงการความร่วมมือและแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับรัฐบาล มหาวิทยาลัย องค์กร สถาบัน และบุคคลในประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งการจัดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อส่งเสริมการศึกษากฎหมายญี่ปุ่น รวมถึงดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ความรู้และส่งเสริมความเข้าใจอันดีเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น

ศูนย์กฎหมายญี่ปุ่นได้จัดกิจกรรมวิชาการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความเห็นทางวิชาการ เช่น

ศูนย์ศึกษากฎหมายญี่ปุ่น คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมมือกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล ผู้บรรยายวิชา น. 259 กฎหมายเกี่ยวกับการผังเมืองและการควบคุมอาคารได้เชิญผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่น นายเรียวทาโร ฮายาชิ Second Secretary จากสถานฑูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ให้มาบรรยายพิเศษเกี่ยวกับระบบผังเมืองของประเทศญี่ปุ่น และมุมมองที่มีต่อระบบผังเมืองของประเทศไทย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีรวัฒน์ จันทโชติ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร สรอัฑฒ์ เป็นผู้ประสานงาน และอาจารย์ นพร โพธิ์พัฒนชัย เป็นผู้แปล

ศูนย์ศึกษากฎหมายญี่ปุ่นได้จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “ภาระการพิสูจน์พยานหลักฐานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งญี่ปุ่น” ณ คณะนิติศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยได้รับเกียรติจาก Professor Omura Masahiko ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย Chuo และ อดีตคณบดี Law School Chuo ประเทศญี่ปุ่น มาเป็นผู้บรรยาย

นอกจากนี้ ศูนย์กฎหมายญี่ปุ่นได้จัดโครงการภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นสำหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย การอบรมนี้มีการแบ่งเนื้อหาการเรียนเป็น 2 กลุ่ม

กลุ่ม 1 สำหรับนักศึกษาที่เคยเข้าร่วมโครงการในภาคการศึกษาที่ 2/2556 และนักศึกษาที่เคยศึกษาภาษาญี่ปุ่นจนจบ みんなの日本語 เล่ม 1 บทที่ 6

กลุ่ม 2 สำหรับนักศึกษาที่ไม่เคยศึกษาภาษาญี่ปุ่นมาก่อน หรือต้องการทบทวนตั้งแต่เริ่มต้น