ศูนย์ฝรั่งเศษ

ศูนย์ศึกษากฎหมายฝรั่งเศสจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2531 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ประสาน ส่งเสริมความร่วมมือและแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศฝรั่งเศส การดำเนินงานความร่วมมือที่ผ่านมานั้นคณะนิติศาสตร์ได้รับความสนับสนุนด้านทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและเอกจากรัฐบาลฝรั่งเศสเพื่อพัฒนาบุคลากรอาจารย์อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งความร่วมมือในการจัดสัมมนาทางวิชาการ การจัดบรรยายพิเศษในหลายโอกาส

นอกจากนี้ศูนย์ศึกษากฎหมายฝรั่งเศสยังได้จัดกิจกรรมเพื่อเสริมทักษะด้านภาษาและวัฒนธรรมให้กับนักศึกษา เช่น โครงการกิจกรรมเสริมทักษะด้านภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส สำหรับนักศึกษาชั้นปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์ อันมีวัตถุประสงค์คือเพื่อให้นักศึกษาที่มีความสนใจในภาษาฝรั่งเศสได้มีโอกาสฝึกฝนเรียนรู้ เพิ่มพูนทักษะด้านภาษาฝรั่งเศส โดยแบ่งกลุ่มนักศึกษาออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 กลุ่มสำหรับผู้ไม่มีพื้นความรู้ภาษาฝรั่งเศส และ กลุ่มที่ 2 กลุ่มสำหรับผู้ที่มีพื้นความรู้ภาษาฝรั่งเศส ทั้งนี้นักศึกษาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการแต่อย่างใด

ในวันที่ 14 ตุลาคม 2556 รองศาสตราจารย์ ณรงค์ ใจหาญ คณบดีคณะนิติศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษากฎหมายฝรั่งเศส คณะนิติศาสตร์ รวมทั้งคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะนิติศาสตร์ ร่วมต้อนรับ Attaché for Scientific and Higher Education Cooperation Section, Mr. Stéphane ROY แห่งสถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชมคณะนิติศาสตร์ ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์