ซีพีจี2

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนโยบายสาธารณะและธรรมาภิบาล เยอรมัน-อุษาคเนย์ (German-Southeast Asian Center of Excellence for Public Policy and Good Governance) หรือ ศูนย์ CPG  จัดตั้งขึ้นเมื่อปี  พ.ศ. 2553  โดยข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะนิติศาสตร์ของสี่สถาบัน คือ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัย  Frankfurt  มหาวิทยาลัย  Muenster  และมหาวิทยาลัย  Passau  แห่งประเทศเยอรมัน  โดยมีวัตถุประสงค์คือเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการด้านนโยบายสาธารณะและธรรมาภิบาลระหว่างประเทศเยอรมันกับประเทศไทย  และกับประเทศต่างๆ  ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  โดยมีสำนักงานส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการเยอรมันเป็นผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณดำเนินงาน

ศูนย์ CPG ก่อตั้งขึ้นเพื่อผสมผสานระหว่างการเป็นศูนย์กลางทางการวิจัยและการสอน รวมทั้งเป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลและสร้างเครือข่ายในสาขาอุดมศึกษา และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านนิติรัฐ

ในการทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัย ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง กระทรวงต่างๆ และองค์กรพัฒนาเอกชน นอกจากนี้ศูนย์ CPG มุ่งเน้นการวิจัยในหัวข้อการบูรณาการอาเซียน กฎหมายรัฐธรรมนูญและการปฏิรูปรัฐธรรมนูญลักษณะเปรียบเทียบ ปัญหาด้านความมั่นคงระดับชาติและระดับภูมิภาค การปกป้องสิทธิมนุษยชนสากลและปัญหาการปฏิรูปกฎหมายอาญา

ในด้านการศึกษา ศูนย์ CPG ยังเปิดหลักสูตรภาษาเยอรมันเฉพาะสาขา มีการส่งนักศึกษาเข้าร่วม โรงเรียนฤดูใบไม้ผลิ (spring school) ในประเทศเยอรมนีเป็นประจำทุกปีและมอบทุนการศึกษาอีกจำนวนมาก

นอกจากนี้ศูนย์ CPG ยังจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติและตีพิมพ์หนังสือ รวมถึงจัดทำวารสารภาษาอังกฤษรายสามเดือน ในชื่อ “European-Asian Journal of Law and Governance” (EAJLG) ผู้ที่สนใจสามารถเข้าดูข้อมูลของศูนย์ CPG ได้จากเว็บไซต์ของศูนย์ CPG