สถาบันกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี

 

พาณิชย์นาวี

สถาบันกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวีจัดตั้งขึ้นในคณะนิติศาสตร์เมื่อปี พ.ศ. 2542 เพื่อเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านกฎหมายขนส่ง สนับสนุนการศึกษาวิจัยด้านกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวีทุกรูปแบบ รวมถึงการเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสาร และผลงานการศึกษาค้นคว้าวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งและพาณิชยนาวี และยังมีบทบาทด้านการผลักดัน เสนอให้มีการร่างกฎหมายหรือแก้ไขกฎหมายให้ทันสมัย

ผลงานที่ผ่านมาของสถาบันแบ่งเป็น

วารสารกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี