วารสารกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี

“ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 ผู้สนใจสามารถอ่านและสืบค้นวารสารกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวีได้ทาง https://so04.tci-thaijo.org/index.php/transportandmaritimelawjournal/index