สถาบันกฎหมายภาษีจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2546 เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาวิจัย วิเคราะห์กฎหมายภาษี ทฤษฎีการคลัง และการบัญชีภาษีอากร ทำหน้าที่เสนอแนะ ปรับปรุงนโยบาย บทบัญญัติตลอดจนกลยุทธ์การต่อรองทางภาษีอากรของประเทศไทยให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ ตลอดจนการดำเนินธุรกิจและการลงทุนภายในประเทศ และการเป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลงานวิจัยด้านกฎหมายภาษีอากร

ผลงานที่ผ่านมาและเป็นการดำเนินงานโดยต่อเนื่อง คือ การจัดอบรมระยะสั้นในหลักสูตรกฎหมายภาษีอากรประเภทต่างๆ ทั้งในทางทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงานและบุคคลทั่วไป และการจัดสัมมนาทางวิชาการ

โครงการอบรมที่สถาบันกฎหมายภาษีจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีคือ โครงการอบรมประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร โดยโครงการดังกล่าวจัดตั้งขึ้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจให้กับนักกฎหมายนักธุรกิจ  ผู้ประกอบการและบุคคลภายนอกผู้สนใจกฎหมายภาษีอากร และให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนภาษีได้ โครงการอบรมประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากรแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลักสูตร คือ

กลุ่มหลักสูตรพื้นฐาน แบ่งเป็น 2 หลักสูตร ใช้เวลาอบรมหลักสูตรละ 36 ชั่วโมง (ระหว่าง เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน) ได้แก่

1. กฎหมายธุรกิจสำหรับนักวางแผนภาษี (สำหรับผู้ที่ไม่เคยเรียนด้านกฎหมาย) และ

2. บัญชีสำหรับนักกฎหมายภาษี (สำหรับผู้ที่ไม่เคยเรียนด้านบัญชี)

กลุ่มหลักสูตรเฉพาะ แบ่งเป็น 8 หลักสูตร ใช้เวลาอบรมหลักสูตรละ 36 ชั่วโมง ได้แก่

  1. ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต และอากรแสตมป์
  2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะ
  3. ภาษีเงินได้นิติบุคคล
  4. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
  5. ภาษีทรัพย์สินและความมั่งคั่ง
  6. ภาษีเงินได้เกี่ยวกับวงจรธุรกิจ
  7. การแก้ไขและระงับข้อพิพาททางภาษีอากร
  8. ภาษีอากรระหว่างประเทศ