จัดตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2542 โดยดำเนินภารกิจหลักด้านความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศในการจัดการโครงการฝึกอบรม สัมมนา การแลกเปลี่ยนนักศึกษาหรือบุคลากรอาจารย์ การดำเนินงานหรือกิจกรรมที่ผ่านมานั้นด้านหนึ่งเกิดขึ้นจากความร่วมมือที่มีมาอย่างต่อเนื่องกับคณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา