ศูนย์ศึกษากฎหมายเยอรมันจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2539 โดยมีภารกิจของการทำหน้าที่ประสาน เจรจา ทำความตกลงในรายละเอียดต่าง ๆ รวมถึงการดำเนินงานตามโครงการความร่วมมือระหว่างคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับบุคคล องค์กร สถาบัน และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศเยอรมัน และในประเทศอื่น ๆ ที่ใช้ภาษาเยอรมัน

กิจกรรมที่ผ่านมานั้นเป็นความร่วมมือในด้านการจัดสัมมนาทางวิชาการ ประสานความร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมทางวิชาการของเยอรมันในด้านการจัดจ้างอาจารย์ผู้สอนวิชากฎหมายเยอรมันให้มาประจำที่คณะนิติศาสตร์ ประสานงานในการดำเนินโครงการความร่วมมือกับกลุ่มมหาวิทยาลัยของประเทศเยอรมันเพื่อจัดตั้งศูนย์การดำเนินงานความร่วมมือทางวิชาการขึ้นที่คณะนิติศาสตร์