ข่าวสารและกิจกรรม

เรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมเสวนาทางวิชาการออนไลน์ หัวข้อ “การให้ความคุ้มครองและช่วยเหลือทางด้านกฎหมายแก่ผู้เสียหายหรือได้รับผลกระทบจากโควิด 19”

 

เรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมเสวนาทางวิชาการออนไลน์ หัวข้อ “การให้ความคุ้มครองและช่วยเหลือทางด้านกฎหมายแก่ผู้เสียหายหรือได้รับผลกระทบจากโควิด 19”

วิทยากร
✏️ อาจารย์เฉลิมวุฒิ ศรีพรหม
อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายแพ่ง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หัวข้อ : การให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19
✏️ คุณเจตน์สฤษฎิ์ สหัสสะรังษี
ที่ปรึกษากฎหมาย/ทนายความอาวุโส สำนักงานกฎหมาย วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส
หัวข้อ : การให้คำแนะนำทางกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19
✏️ ดร.สุมาพร มานะสันต์
ผู้อำนวยการส่วนกฎหมายการออม การลงทุน และเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
หัวข้อ : มาตรการภาครัฐในการช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 และเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ
✏️ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตามพงศ์ ชอบอิสระ
ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หัวข้อ : การให้ความคุ้มครองการแสดงเจตนาปฏิเสธการรักษาในวาระสุดท้ายของชีวิต
✏️ รองศาสตราจารย์ ดร.นิรมัย พิศแข มั่นจิตร
รองคณบดีศูนย์ลำปาง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หัวข้อ : การให้ความคุ้มครองผู้เสียหายจากบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข
🕘จัดขึ้นในวันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 – 16.30 น. โดยท่านสามารถรับชมได้ทาง
Facebook Live ทางเพจ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

และสามารถ ลงทะเบียนเพื่อร่วมงานและรับเอกสารประกอบการเสวนาได้ที่ >>>https://forms.gle/4YWcX7Q5Vo4fcUKFA