ข่าวสารและกิจกรรม

โปสเตอร์สรุปภาพรวมงานวิจัย “ประสิทธิผล ปัญหาและอุปสรรคของการบังคับใช้พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558”

โปสเตอร์สรุปภาพรวมงานวิจัย “ประสิทธิผล ปัญหาและอุปสรรคของการบังคับใช้พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558”
นักวิจัยร่วมโดย รศ.ดร.นิรมัย พิศแข มั่นจิตร รองคณบดีศูนย์ลำปาง/อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดาวน์โหลดงานวิจัยฉบับเต็มได้โดยสแกน QR Code ในโปสเตอร์ภาพสุดท้าย