เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการและยกระดับมาตรฐานทางวิชาการให้ทัดเทียมกับต่างประเทศ  คณะนิติศาสตร์มีโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาหลายสถาบันในประเทศฝรั่งเศส  สหรัฐอเมริกา  สหราชอาณาจักร  เยอรมัน  ญี่ปุ่น  จีน  ลาวเป็นต้น  ทั้งนี้ นอกจากการแลกเปลี่ยนเยี่ยมเยือนและดูงานระหว่างสถาบันแล้ว  คณะนิติศาสตร์ยังจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการร่วมกับต่างประเทศในหัวข้อที่มีความสนใจร่วมกันอยู่เสมอ

คณะนิติศาสตร์ได้จัดตั้งศูนย์ศึกษากฎหมายนานาชาติ  (International Zone) ขึ้นเป็นหน่วยประสานงานในด้านความร่วมมือกับต่างประเทศและเป็นหน่วยงานธุรการในการจัดการประชุมสัมมนาร่วมกับสถาบันในต่างประเทศ  ที่ผ่านมาคณาจารย์ในสถาบันการศึกษาต่างประเทศหลายท่านได้มาศึกษาวิจัย ในฐานะ  Visiting Fellows  ณ  ศูนย์ดังกล่าว

ศูนย์ศึกษากฎหมายนานาชาติประกอบด้วยศูนย์และสถาบันย่อยซึ่งดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับกฎหมายเฉพาะประเทศหรือภูมิภาค  หรือกฎหมายเฉพาะด้าน  เช่น  ศูนย์ศึกษากฎหมายฝรั่งเศส  ศูนย์ศึกษากฎหมายเยอรมัน  ศูนย์ศึกษากฎหมายญี่ปุ่น  โครงการสถาบันฝึกอบรมกฎหมายและธุรกิจระหว่างประเทศ  โครงการสถาบันกฎหมายเปรียบเทียบและนโยบายสาธารณะ  โครงการสถาบันกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี  และสถาบันกฎหมายภาษีศึกษา  โดยที่ผ่านมานั้นศูนย์และสถาบันเหล่านี้ได้จัดการประชุม  สัมมนา และฝึกอบรมที่สำคัญหลายครั้ง  ตลอดจนส่งเสริมการศึกษาด้านกฎหมายเปรียบเทียบอยู่ตลอดมา  รวมทั้งผลักดันการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายสำคัญของประเทศอีกด้วย

ทั้งนี้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหรือองค์กรของต่างประเทศที่เข้มแข็งและเป็นไปอย่างต่อเนื่องในบางโครงการได้ก่อให้เกิดคุณูปการต่อคณะนิติศาสตร์ในด้านการพัฒนาทั้งวิชาการ อาจารย์ และนักศึกษา ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย  อาทิ  ความร่วมมือในการดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศด้านนโยบายสาธารณะและธรรมาภิบาล เยอรมัน-อุษาคเนย์ หรือ  CPG  กับมหาวิทยาลัยคู่สัญญา 3 แห่งในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  หรือความร่วมมือที่คณะนิติศาสตร์ได้รับจากสถานทูตฝรั่งเศสเพื่อการใช้ฐานข้อมูลทางกฎหมายฝรั่งเศสของคณาจารย์คณะนิติศาสตร์  เป็นต้น

ปัจจุบันความร่วมมือและแลกเปลี่ยนทางวิชาการของคณะนิติศาสตร์ได้ขยายไปสู่มหาวิทยาลัยต่าง ๆ  ในต่างประเทศเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในทวีปเอเชียและในประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนที่กำลังจะก้าวเข้าสู่ความเป็นประชาคมเดียวกันในระยะเวลาอันใกล้  ซึ่งคณะนิติศาสตร์ให้ความสำคัญที่จะต้องสร้างหรือพัฒนาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศเพื่อนบ้านให้มากขึ้น  เพื่อความเป็นเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งและพร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและบุคลากรไปด้วยกัน   โดยขณะนี้เป็นความร่วมมือที่ก่อกำเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการกับมหาวิทยาลัยในประเทศอินโดนีเซีย 2 แห่ง คือ University  of  Surabaya และ University  of  Bhayangkara Jakarta Raya   มหาวิทยาลัยและสถาบันในระดับอุดมศึกษาของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 4  แห่ง คือ  มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว  และวิทยาลัยกฎหมาย 3 ภาคที่ขึ้นกับกระทรวงยุติธรรมแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  (วิทยาลัยกฎหมายภาคเหนือ  วิทยาลัยกฎหมายภาคกลาง  และวิทยาลัยกฎหมายภาคใต้)

สถาบันการศึกษาในต่างประเทศที่มีความร่วมมือกับคณะนิติศาสตร์ ได้แก่

 • University of Wisconsin Law School สหรัฐอเมริกา
 • Vanderbilt University สหรัฐอเมริกา
 • The Norwich Law School, University of East Anglia สหราชอาณาจักร
 • The University of Nottingham สหราชอาณาจักร
 • Paul Cezanne University, Aix- Marseille III สาธารณรัฐฝรั่งเศส
 • L’Universite  des  sciences  sociales de  Toulouse สาธารณรัฐฝรั่งเศส
 • L’Université Jean Moulin-Lyon 3 สาธารณรัฐฝรั่งเศส
 • Maison du Droit Vietnamo-Française สาธารณรัฐฝรั่งเศส
 • Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) สาธารณรัฐฝรั่งเศส
 • Royal University of Phnom Penh ราชอาณาจักรกัมพูชา
 • Faculty of Law, Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) Munich สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
 • Faculty of Law, Muenster Universität สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
 • Goethe University Frankfurt am Main สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
 • Westfälische Wilhelms-Universität Münster สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
 • Passau University สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
 • EBS Universitat fur Wirtschaft und Recht (EBS Law School) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
 • University of New England เครือรัฐออสเตรเลีย
 • The University of Sydney เครือรัฐออสเตรเลีย
 • Chuo University ญี่ปุ่น
 • Doshinsha University ญี่ปุ่น
 • Guanxi University for Nationalities สาธารณรัฐประชาชนจีน
 • Southwest University of Political Science and Law (SWUPL) สาธารณรัฐประชาชนจีน
 • Institute for Legal Studies, Younsei University Law School สาธารณรัฐเกาหลี
 • Sogang University สาธารณรัฐเกาหลี
 • University of Surabaya สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
 • The University of Bhayangkara Jakarta Raya สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
 • University of Jember สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
 • University of Jambi สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
 • University of Bengkulu สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
 • ASEAN LEGAL INFORMATION CENTRE University of Malaya สหพันธรัฐมาเลเซีย
 • คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว สาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาว
 • วิทยาลัยกฎหมาย 3 แห่ง สังกัดกระทรวงยุติธรรม สาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาว
 • สถาบันกฎหมายเอเชีย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (ASLI-NUS) สาธารณรัฐสิงคโปร์

เอกสาร: สรุปรายละเอียดว่าด้วยความร่วมมือระหว่างคณะนิติศาสตร์และสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ 

(ข้อมูล ณ วันที่ 2 มกราคม 2562)