เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์การสร้างความเป็นนานาชาติและเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกประเทศ แห่งพันธกิจมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์จึงสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการกับคู่สัญญาในต่างประเทศ พร้อมทั้งเป็นการยกระดับมาตรฐานทางวิชาการให้ทัดเทียมในระดับนานาชาติ

คณะนิติศาสตร์ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาในต่างประเทศทั่วโลก อาทิ

 • Faculty of Law, Ritsumeikan University

 • School of Law, City University of Hong Kong, HKSAR, People’s Republic of China

 • Beihai Asia International Arbitration Centre PTE LTD

 • Singapore International Arbitration Centre

 • University of Franche-Comté

 • Aix-Marseille University

 • The Hague Conference on Private International Law

 • O’Neill Institution for National and Global Health Law Georgetown University

 • Clooney Foundation for justice

 • College of Law, Australia National University

คณะนิติศาสตร์ยังส่งเสริมให้นักศึกษาได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนในหลากหลายรูปแบบ กล่าวคือ การแลกเปลี่ยนโครงการระยะสั้น การแลกเปลี่ยนโครงการระดับบัณฑิตศึกษา และ การแลกเปลี่ยนโครงการหลักสูตรต่อเนื่อง ดังมีรายนามมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศ ดังต่อไปนี้

สาธารณรัฐประชาชนจีน

 • Tsinghua University Law School

 • Fudan University Law School

ประเทศญี่ปุ่น

 • Graduate School of Law, Doshisha University

 • Keio University Law School

สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

 • National Taiwan University College of Law

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

 • EBS Law School, EBS Universität für Wirtschaft und Recht

ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์

 • University of Groningen

 • Leiden Law School, Leiden University

 • Faculty of Law, Radboud University

สาธารณรัฐฝรั่งเศส

 • University of Bordeaux

สหราชอาณาจักร

 • Queen Mary University of London

 • UEA Law School, University of East Anglia

 • University of Reading

 • SOAS University of London

สหรัฐอเมริกา

 • Maurer School of Law, Indiana University

 • University of Wisconsin-Madison Law School

คณะนิติศาสตร์ได้จัดตั้งศูนย์ศึกษากฎหมายนานาชาติประกอบด้วยศูนย์และสถาบันย่อยซึ่งดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับกฎหมายเฉพาะประเทศหรือภูมิภาค  หรือกฎหมายเฉพาะด้าน  เช่น  ศูนย์ศึกษากฎหมายฝรั่งเศส  ศูนย์ศึกษากฎหมายเยอรมัน  ศูนย์ศึกษากฎหมายญี่ปุ่น  โครงการสถาบันฝึกอบรมกฎหมายและธุรกิจระหว่างประเทศ  โครงการสถาบันกฎหมายเปรียบเทียบและนโยบายสาธารณะ  โครงการสถาบันกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี  และสถาบันกฎหมายภาษีศึกษา  โดยที่ผ่านมานั้นศูนย์และสถาบันเหล่านี้ได้จัดการประชุม  สัมมนา และฝึกอบรมที่สำคัญหลายครั้ง  ตลอดจนส่งเสริมการศึกษาด้านกฎหมายเปรียบเทียบอยู่ตลอดมา  รวมทั้งผลักดันการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายสำคัญของประเทศอีกด้วย

ทั้งนี้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหรือองค์กรของต่างประเทศที่เข้มแข็งและเป็นไปอย่างต่อเนื่องในบางโครงการได้ก่อให้เกิดคุณูปการต่อคณะนิติศาสตร์ในด้านการพัฒนาทั้งวิชาการ อาจารย์ และนักศึกษา ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย  อาทิ  ความร่วมมือในการดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศด้านนโยบายสาธารณะและธรรมาภิบาล เยอรมัน-อุษาคเนย์ หรือ  CPG  กับมหาวิทยาลัยคู่สัญญา 3 แห่งในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  หรือความร่วมมือที่คณะนิติศาสตร์ได้รับจากสถานทูตฝรั่งเศสเพื่อการใช้ฐานข้อมูลทางกฎหมายฝรั่งเศสของคณาจารย์คณะนิติศาสตร์  เป็นต้น

ปัจจุบันความร่วมมือและแลกเปลี่ยนทางวิชาการของคณะนิติศาสตร์ได้ขยายไปสู่มหาวิทยาลัยต่าง ๆ  ในต่างประเทศเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในทวีปเอเชียและในประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนที่กำลังจะก้าวเข้าสู่ความเป็นประชาคมเดียวกันในระยะเวลาอันใกล้  ซึ่งคณะนิติศาสตร์ให้ความสำคัญที่จะต้องสร้างหรือพัฒนาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศเพื่อนบ้านให้มากขึ้น  เพื่อความเป็นเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งและพร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและบุคลากรไปด้วยกัน

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์ได้ที่: https://interprograms.law.tu.ac.th/mou/

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการแลกเปลี่ยนและงานสัมมนาวิชาการในระดับนานาชาติได้ที่: https://www.facebook.com/Office-of-International-Affairs-TU-Law-116593870178822