ติดต่อเรา

ท่าพระจันทร์
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

 • งานบริการการศึกษา หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต โครงการภาคบัณฑิต (ปริญญาตรีภาคค่ำ)
  โทรศัพท์ 0 2613-2104,0 2613 2108
  โทรสาร 0 2222 0159

 

          งานบัณฑิตศึกษา

 • หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกระบวนการยุติธรรม
  โทรศัพท์ 0 2613 2123,0 2613 2168 โทรสาร 0 2222 0159
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน
  โทรศัพท์ 0 2613 2147 โทรสาร 0 2222 0159

 

 • งานบริการการศึกษา หลักสูตรนานาชาติ
  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
  โทรศัพท์ 0 2613 2973 โทรสาร 0 2613 2972
 • หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (ภาคภาษาอังกฤษ)
  โทรศัพท์ 0 2613 2162 โทรสาร 0 2613 2972

 

 • โครงการอบรม โทรศัพท์ 0 2613 2965,0 2613 2127
  งานบัญชีและการเงิน โทรศัพท์ 0 2613 2132 โทรสาร 0 2222 0159,0 2222 0160

ศูนย์รังสิต

 • งานบริการการศึกษา โทรศัพท์ 0 2696 5113, 0 2696 5405
 • ฝ่ายการนักศึกษา โทรศัพท์ 0 2696 5404, 0 2696 5417
 • งานประกันคุณภาพการศึกษา โทรศัพท์ 0 2696 5108, 0 2696 5406