นอกจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะเป็นสถาบันทางวิชาการกฎหมายที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยแล้ว คณะนิติศาสตร์ยังมีการเติบโตและขยายตัวตามลำดับทั้งในด้านจำนวนหลักสูตรและศูนย์การศึกษาที่เปิดสอนเพิ่มขึ้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการเรียนรู้และความจำเป็นของการพัฒนาวิชาชีพ โดยจัดการเรียนการสอนใน 3 ศูนย์การศึกษาคือ ท่าพระจันทร์ ศูนย์รังสิต และศูนย์ลำปาง นอกจากความพร้อมของบุคลากรทั้งสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน รวมถึงความพร้อมด้านอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกทุกๆ ด้านที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตเพื่อการศึกษาของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพแล้ว คณะนิติศาสตร์ยังให้ความสำคัญในการจัดหาโสตทัศนูปกรณ์ และอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อใช้ในการเรียนการสอนและการให้บริการแก่นักศึกษาในจำนวนที่เพียงพออีกด้วย

ท่าพระจันทร์ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เริ่มเปิดหลักสูตรการศึกษาวิชากฎหมายที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยระยะแรกเป็นการศึกษาในหลักสูตรการศึกษาชั้นปริญญาตรีธรรมศาสตรบัณฑิต ซึ่งเน้นหนักหนักในวิชากฎหมาย ต่อมาในปี พ.ศ. 2492 ได้มีการปรับปรุงการศึกษาและเป็นการศึกษาออกเป็น 4 คณะ และชื่อคณะนิติศาสตร์จึงเริ่มขึ้น จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2515 คณะนิติศาสตร์เปิดหลักสูตรนิติศาสตร์ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีจากคณะอื่น ๆ นอกจากคณะนิติศาสตร์ นักศึกษาในหลักสูตรนี้จะศึกษาเฉพาะวิชาบังคับที่เป็นวิชาทางกฎหมายเท่านั้น

การจัดการศึกษาที่คณะนิติศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เป็นการจัดการศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตร์ระดับปริญญาตรี ภาคบัณฑิตและหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก รวมถึงการจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเฉพาะด้านแก่บุคคลทั่วไปหรือผู้สนใจ ซึ่งขณะนี้เปิดการเรียนการสอนและอบรมทั้งในและนอกเวลาราชการ

ปัจจุบันมีการเปิดการเรียนการสอนนิติศาสตรบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตร 4 ปี และนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) หลักสูตร 3 ปี

ศูนย์รังสิต : การศึกษากฎหมาย ณ ศูนย์รังสิตเริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2529 ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ต้องการย้ายการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มายังศูนย์รังสิต

ในช่วงเริ่มต้นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์จะต้องศึกษาวิชาพื้นฐานตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในชั้นปีที่ 1 ที่ศูนย์รังสิต และจากชั้นปีที่ 2 จนจบหลักสูตรจะมีการเรียนการสอนวิชากฎหมายที่คณะนิติศาสตร์ ท่าพระจันทร์ จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2549 การเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตทั้งหมดจะมีการเรียนการสอนที่ศูนย์รังสิต

คณะนิติศาสตร์ ศูนย์รังสิต เป็นอาคารขนาด 9 ชั้น ตั้งอยู่ในพื้นที่กลุ่มอาคารสังคมศาสตร์ ด้านทางออกประตูเชียงรากของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ลักษณะอาคารเป็นรูปตัว Y เป็นอาคารที่ทำการเรียนอยู่ร่วมกับคณะรัฐศาสตร์ และคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์   โดยด้านหน้าอาคารมีอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ คณะนิติศาสตร์ ศูนย์รังสิต สร้างเสร็จและเริ่มใช้งานตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2545 เป็นต้นมา

ปัจจุบันมีการเปิดการเรียนการสอนนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี

ภาพถ่ายโดย ณัฐวุฒิ​ เหลี่ยม​ผา

ศูนย์ลำปาง : สืบเนื่องจากมีจำนวนผู้สนใจเรียนวิชากฎหมายเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  คณะนิติศาสตร์จึงมีนโยบายขยายการศึกษาไปยังส่วนภูมิภาค เพื่อเผยแพร่วิชานิติศาสตร์ โดยที่ในปี พ.ศ. 2546 คณะนิติศาสตร์ ได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต ณ ศูนย์ลำปาง เพื่อเป็นโครงการนำรองสำหรับการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีทางด้านนิติศาสตร์ในส่วนภูมิภาค ต่อมาในปี พ.ศ. 2552 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ได้เปิดหลักสูตรนิติศาสตร์ ภาคปกติ เพื่อรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จาก 17 จังหวัดในภาคเหนือของประเทศไทยเข้าศึกษา

ปัจจุบันมีการเปิดการเรียนการสอนนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี