ความเป็นมาของมูลนิธินิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน พ.ศ. 2526 – 2563

 

มูลนิธินิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เริ่มก่อตั้งขึ้นจากคณะกรรมการสมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมัยที่ 4 เมื่อปี พ.ศ.2526  โดยมี นายสมาน  สุวรรณโชติ  เป็นนายกสมาคมมีกรรมการก่อการ  4 คน

1.นายสมาน  สุวรรณโชติ                 2.นายอัครวิทย์  สุมาวงศ์

3.นายสมัคร  เจียมบุรเศรษฐ์             4.นายประธาน  วัฒนวาณิชย์

                    คณะกรรมการสมาคมฯ สมัยนั้นได้มอบหมายให้นายประธาน วัฒนวาณิชย์ เป็นผู้ดำเนินการขอจดทะเบียนจัดตั้ง ซึ่งต่อมาได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจัดตั้งมีฐานะเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2527 จากกรุงเทพมหานครและกระทรวงมหาดไทย โดยใช้ชื่อมูลนิธิในครั้งนั้นว่า”มูลนิธิสมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” มีทะเบียนหมายเลขที่ 2346 และใช้ที่ทำการอยู่ที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมีคณะกรรมการบริหารมูลนิธิเริ่มแรกจำนวน 11 คน ได้แก่

 1. ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์           ประธานกรรมการ
 2. ศาสตราจารย์ประภาศน์ อวยชัย รองประธานกรรมการ
 3. ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์       รองประธานกรรมการ
 4. นายสมาน สุวรรณโชติ                        กรรมการ
 5. นายอัครวิทย์ สุมาวงศ์                         กรรมการ
 6. นายสมเจตน์ ชวนชาติ                         กรรมการ
 7. นายสมิต สัชฌุกร กรรมการ
 8. นายสมัคร เจียมบุรเศรษฐ์                    กรรมการ
 9. นายประธาน วัฒนวาณิชย์ กรรมการ

10.นายไพโรจน์ หวังวงศ์วิโรจน์                    กรรมการและเหรัญญิก

11.นายสุขสันต์ จิรจริยาเวช                       กรรมการและเลขานุการ

การจดทะเบียนจัดตั้งเป็นมูลนิธิครั้งแรกเริ่มต้นจากเงินทุนของสมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 100,000 บาท และต่อมาได้รับเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาหลายรายเพื่อรวบรวมจัดตั้งไว้เป็นกองทุน และนำดอกผลไปใช้ในกิจการสาธารณประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ

เมื่อปี พ.ศ.2532 ที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ให้

 • แต่งตั้ง ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ และศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ เป็นผู้อุปถัมภ์และที่ปรึกษาของมูลนิธินี้
 • จัดตั้งและแต่งตั้ง กองทุนศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ และกองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ (การก่อตั้งเริ่มแรกที่ประชุมมีมติให้รวมชื่อกองทุนทั้งสองเป็นกองทุนเดียวกัน โดยมีคณะกรรมการชุดแรกรวม 12 คน)
 • ร่วมกับ “สมาคม” และ “คณะ” นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงาน 80 ปี ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ เพื่อหารายได้จัดพิมพ์คำอธิบาย ป.พ.พ. เรียงมาตราตาม โครงการจัดทำคำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เรียงมาตรา

     มูลนิธินี้มีนายทวี หนุนภักดี ได้ให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของมูลนิธิโดยไม่คิดค่าตอบแทนตั้งแต่เริ่มแรก

ปี พ.ศ.2528 มูลนิธิได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อมูลนิธิ โดยใช้ชื่อว่า “มูลนิธินิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” ใช้ชื่อย่อว่า ม.น.ธ. เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า TAMMASAT LAW FOUNDATION ย่อว่า T.L.F. ได้รวบรวมเงินบริจาคและดำเนินกิจการสาธารณประโยชน์ตลอดมา

ปัจจุบัน (17 ตุลาคม 2560 – ปัจจุบัน) มูลนิธิได้ดำเนินกิจการด้วยความมั่นคงและได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมีคณะกรรมการบริหารมูลนิธิรวม 19 คน ได้แก่

 1. ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร                    ประธานกรรมการ
 2. อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รองประธานกรรมการ
 3. ศาสตราจารย์พิเศษเดชอุดม ไกรฤทธิ์                   รองประธานกรรมการ
 4. ศาสตราจารย์พิเศษสิทธิโชค ศรีเจริญ                   รองประธานกรรมการ
 5. คณบดีคณะนิติศาสตร์ กรรมการ
 6. นายชัยวัฒน์ พสกภักดี                  กรรมการ
 7. นางนริศรา รวมศิริวัฒนกุล           กรรมการ
 8. นายมนูญ พุฒทอง                   กรรมการ
 9. นายเรวัตร จันทร์ประเสริฐ          กรรมการ
 10. พลตำรวจเอกวันชัย           ศรีนวลนัด                กรรมการ
 11. นายสมเจตน์ ชวนชาติ                   กรรมการ
 12. นายสัก กอแสงเรือง               กรรมการ
 13. นายสัตยะพล สัจจเดชะ                 กรรมการ
 14. ดร.สันติภาพ เตชะวณิช                 กรรมการ
 15. นางเสาวนีย์ ชื่นสำราญ                กรรมการ
 16. ศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส           กรรมการ
 17. นางประดิษฐา จงวัฒนา                  กรรมการ
 18. นายผดุงพันธ์ จันทโร                    กรรมการ
 19. นายสุรพล ปลื้มอารมย์              กรรมการ

 

กิจกรรมต่างๆของมูลนิธิ