คณะนิติศาสตร์ตระหนักและให้ความสำคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษา ตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษากำหนด โดยเน้นให้บุคลากรทุกฝ่ายได้เห็นความสำคัญ ความจำเป็นตลอดจนคุณค่าของการประกันคุณภาพที่มีต่อตัวบุคคล ระบบ และสถาบันโดยส่วนรวม ส่งเสริมให้บุคลากรคณะนิติศาสตร์ร่วมแรงร่วมใจกันในการพัฒนาทั้งคุณภาพของคนและคุณภาพของงานเพื่อประโยชน์แห่งคุณภาพการศึกษาโดยรวม ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติตามพันธกิจของคณะนิติศาสตร์บรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพของคณะฯ มีดังนี้

 

แบบสอบถาม