ศูนย์วิจัยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ให้ความสำคัญกับการวิจัย กล่าวคือ ได้มีการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การสร้างสรรค์และเผยแพร่การวิจัยในระดับชาติและสากลไว้ ซึ่งเป็น 1 ใน 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ในการบริหารงานคณะนิติศาสตร์ และสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ที่ว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คือ มหาวิทยาลัยในระดับชั้นนำของประเทศ และสอดคล้องกับนโยบายการบริหารจัดการของผู้บริหารมหาวิทยาลัยชุดปัจจุบันในข้อที่ว่า พัฒนาคุณภาพทางวิชาการและการวิจัย

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน การทำวิจัยของคณะนิติศาสตร์ยังประสบปัญหาหลายประการ ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญในการเดินหน้าสร้างบรรยากาศการวิจัยให้เกิดขึ้นในคณะนิติศาสตร์ ปัญหาที่สำคัญโดยรวม คือ ขาดการบริหารจัดการงานวิจัยอย่างเป็นระบบ ได้แก่ ขาดฐานข้อมูลของแหล่งทุนวิจัย ขาดการติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยอย่างต่อเนื่อง ขาดการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนานักวิจัยใหม่ๆ ขาดการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณะยังจำกัดอยู่ในวงแคบ ส่งผลให้การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์น้อย

เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้น คณะนิติศาสตร์จึงจำเป็นต้องมีหน่วยงานกลางของคณะที่ทำหน้าที่บริหารจัดการงานวิจัยอย่างเป็นระบบ ช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนการทำวิจัยของคณะ ทั้งในด้านการอำนวยความสะดวกในการวิจัย การแสวงหาแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย (ทุนสำหรับนักวิจัยมือใหม่ ทุนสำหรับการพัฒนาคณะ/ทุนวิจัยสถาบัน) การให้บริการข้อมูลเกี่ยวการการวิจัย โดยการสืบค้นผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การจัดพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย การจัดฝึกอบรมสัมมนาการการวิจัย รวมถึงการให้คำแนะนำปรึกษาด้านการวิจัย จึงเห็นควรให้มีการดำเนินการจัดตั้งศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขึ้น อันจะเป็นการสนับสนุนการวิจัยในการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ เสริมสร้างความเข้าใจในประเด็นทางกฎหมายและเรื่องที่เกี่ยวข้องให้เกิดขึ้นในคณะนิติศาสตร์ และพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนโดยการนำผลการวิจัยมาใช้ประกอบการเรียนการสอน รวมถึงเผยแพร่สู่สาธารณะทั้งในประเทศและต่างประเทศให้เกิดประโยชน์ อันจะเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของคณาจารย์ และบุคลากร ตลอดจนนักศึกษา และดำรงความเป็นเลิศทางวิชาการของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดังนี้ คณะนิติศาสตร์จึงได้จัดตั้งศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat Law Research and Consultancy Center : TLRC) ขึ้น

ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาฯ กฎเกณฑ์และรายชื่อของงานวิจัยได้จากเว็บไซต์ของศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์