การประชุมวิชาการระดับชาติ “ธรรมศาสตร์ – นิติพัฒน์” เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างองค์กรทางวิชาการ ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างโอกาสทางวิชาการให้แก่นักวิชาการ อาจารย์ นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สนับสนุนให้มีการเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยสู่สาธารณชน ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นร่วมกันระหว่างนักวิจัยในสาขานิติศาสตร์ อันจะนำไปสู่การพัฒนาผลงานวิจัยให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

ด้วยเหตุนี้ คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะสถาบันทางวิชาการที่มีภารกิจสำคัญในการพัฒนาองค์ความรู้ทางนิติศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเผยแพร่ผลงานวิชาการทางนิติศาสตร์สู่สาธารณชนให้กว้างขวาง จึงได้จัดให้มีการประชุมวิชาการระดับชาติ “ธรรมศาสตร์ – นิติพัฒน์”  ขึ้นเพื่อเป็นเวทีสาธารณะในการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ ประสบการณ์ ตลอดจนนำเสนอผลการศึกษาวิจัยในประเด็นต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อนำไปสู่การรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์เชิงวิชาการรวมทั้งการบูรณาการศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป

 

• เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระไปสู่องค์ความรู้ใหม่

• เพื่อให้นักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น

• เพื่อให้เกิดการนำไปสู่การประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยของนักศึกษา ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และ ประเทศชาติต่อไป