(1) เปิดรับบทความฉบับเต็ม (Full papers)  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20กรกฎาคม 2564 โดยส่งบทความได้ที่   Click Link
(2) รูปแบบการจัดทำบทความให้ใช้ Template ตามที่กำหนด
(3) ผู้จัดงานประชุมจะประกาศรายชื่อผู้นำเสนอผลงานในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 โดยมีกำหนดวันนำเสนอผลงานในวันที่ 8 สิงหาคม 2564

 

(1) ผู้นำเสนอจัดทำบทความตามรูปแบบที่งานประชุมกำหนด
(2) บทความทุกบทความจะได้รับการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิตามความเชี่ยวชาญ แบบ Double blind peer-review โดยบทความที่ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอจาก ผู้ทรงคุณวุฒิที่ประเมินให้ผ่านทั้ง 2 ท่าน กรณีที่มีผู้ทรงคุณวุฒิท่านใดประเมินให้ไม่ผ่าน 1 ท่าน ทางคณะผู้จัดจะกำหนดให้ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 3 เป็นผู้ประเมิน และบทความจะต้องผ่านประเมิน 2 ใน 3 จึงจะถือว่าได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอ ทั้งนี้ อาจมีการแก้ไขตามคำแนะนำของผู้ทรงวุฒิได้
(3) ผู้นำเสนอจะต้องแก้ไขบทความตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้วิพากษ์บทความ และส่งกลับภายในวันเวลาที่กำหนด เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน
(4) บทความที่นำเสนอจะต้องไม่เคยตีพิมพ์หรือนำเสนอที่ใดที่หนึ่งมาก่อน กรณีตรวจสอบพบผู้นำเสนอจะถูกตัดสิทธิทันที

 

 

ผู้เขียนพิมพ์ด้วยกระดาษ A4 พิมพ์หน้าเดียว โดยจัดพิมพ์ด้วย Microsoft Word for Windows และตรวจความถูกต้องของการสะกดคำและไวยากรณ์ รวมทั้งความสม่ำเสมอของการใช้คำที่ทับศัพท์ภาษาอังกฤษทั้งบทความ ทั้งนี้ ผู้เขียนควรระมัดระวังในเรื่องต่อไปนี้
(1) ชื่อเรื่องไม่ยาวเกินไปแต่ครอบคลุมสาระทั้งเรื่อง
(2) ชื่อผู้เขียนและชื่อบทความมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
(3) หน่วยงานสังกัดของผู้เขียนภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (พิมพ์ไว้ใต้ชื่อ)
(4) การแปลศัพท์เฉพาะ (technical terms) และชื่อบุคคลจากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย ให้ระบุถ้อยคำภาษาต่างประเทศไว้ในวงเล็บต่อท้ายถ้อยคำดังกล่าวครั้งแรกเพียงครั้งเดียว
(5) บทคัดย่อ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
(6) ในส่วนของบทความไม่ควรเกิน15 หน้า (ไม่นับรวมบรรณานุกรม)
Download || Templateบทความ      

 

ให้ผู้เขียนใช้รูปแบบการอ้างอิงของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Download  ||   รูปแบบการอ้างอิงแบบไฟล์   || รูปแบบการอ้างอิงแบบ E-book