ข่าวสารและกิจกรรม

ขอเชิญร่วมเสวนาทางวิชาการออนไลน์ หัวข้อ “100 ปี ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : เส้นทางจากอดีตสู่ทิศทางแห่งอนาคต”

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมเสวนาทางวิชาการออนไลน์ หัวข้อ “100 ปี ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : เส้นทางจากอดีตสู่ทิศทางแห่งอนาคต”

วิทยากร

✏️ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ บุญเรือง

อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายแพ่งและกฎหมายสิ่งแวดล้อม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

✏️ อาจารย์ ดร.ฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล

อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายแพ่ง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

✏️ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เฉลิมวุฒิ ศรีพรหม

อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายแพ่ง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

✏️ อาจารย์จุมพล แดงสกุล

อาจารย์ผู้บรรยายพิเศษ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

🕘ในวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 – 16.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ (Facebook Live เพจ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง)