ข่าวสารและกิจกรรม

ชวนมาฟัง: กฎหมายทำแท้งใหม่ ยังไงเหรอ?

ชวนมาฟัง: กฎหมายทำแท้งใหม่ ยังไงเหรอ?

ศูนย์กฎหมายอาญา และอาชญาวิทยา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดเสวนาปัญหากฎหมายออกใหม่เรื่อง “แนวทางการตีความกฎหมายยุติการตั้งครรภ์ใหม่”

มาฟังนักกฎหมาย และหมอคุยกัน ในวันศุกร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

โดยร่วมชมผ่าน Facebook LIVE เท่านั้น ที่ลิงก์ https://www.facebook.com/Thammasatlaw

โดยมีวิทยากรจากศูนย์กฎหมายอาญาฯ ดังนี้

ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล

รองศาสตราจารย์ ดร.ปกป้อง ศรีสนิท

รองศาสตราจารย์ ดร.มาตาลักษณ์ เสรเมธากุล และ

วิทยากรจากภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วรพจน์ เชาวะวณิช

โดยมี อาจารย์ ดร.ญาดา เดชชัย เป็นผู้ดำเนินการสัมมนา

เอกสารประกอบ:

๑. ประกาศใช้กฎหมายใหม่ในราชกิจจานุเบกษา

https://bit.ly/3pmTjrm

๒. คำอธิบายโดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ตามลิ้งค์นี้

http://bit.ly/37h9PTF

๓. บทความ รองศาสตราจารย์ ดร.ปกป้อง ศรีสนิทเรื่อง “มองหลายมุมกฎหมายทำแท้งฉบับใหม่” จากเว็บไซต์  101.world

http://bit.ly/3b1HEt0

๔. ความเห็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รณกรณ์ บุญมี

https://www.facebook.com/RonnakornBunmee

๕. ภาพ Infographic อธิบายกฎหมายใหม่โดยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

http://bit.ly/3b5cYHj