คณาจารย์ของคณะนิติศาสตร์ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการวิจัยระดับประเทศที่สำคัญ ตลอดมาและมีผลงานที่ได้รับการยกย่องให้เป็นผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ นำไปสู่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทางสังคม การเมืองการปกครอง และทางกฎหมายในหลายเรื่องด้วยกัน อาทิ เช่น ผลงานวิจัยเรื่อง “โครงการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำและจัดทำร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ” หรือการศึกษาวิจัยเรื่อง “ประเด็นและข้อเสนอแนะทางกฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์และการคัดเลือกทางพันธุกรรม” และ “โครงการวิจัยการแยกคดีพาณิชย์ออกจากคดีแพ่ง” เป็นต้น นอกจากนี้คณะนิติศาสตร์ยังได้ให้ทุนสนับสนุนอาจารย์ในการสร้างงานวิจัยเสริมหลักสูตรเพื่อสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในคณะนิติศาสตร์ให้รุดหน้าไปอย่างไม่ขาดสายอีกด้วย

โครงการวิจัยที่คณาจารย์คณะนิติศาสตร์จัดทำ ได้แก่