คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดพิมพ์วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านนิติศาสตร์ หรือความรู้ที่เกี่ยวข้องกับทางนิติศาสตร์ ซึ่งมีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจ และมีคุณค่าทั้งในด้าน
ทฤษฎีและปฏิบัติในรูปแบบของวารสารวิชาการ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้บุคคลทั้งภายในและภายนอกสามารถนําเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะได่อีกด้วย ซึ่งจัดพิมพ์เป็นราย 3 เดือน ดังนี้ฉบับที่ 1 เดือนมีนาคม ฉบับที่ 2 เดือน มิถุนายน ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน ฉบับที่ 4 เดือนธันวาคม

วารสารนิติศาสตร์จัดทําขึ้นโดยโครงการวารสารนิติศาสตร์อันประกอบด้วยกองบรรณาธิการและกองจัดการ กองบรรณาธิการนั้น บริหารงานโดยผู้ทรงคุณวุฒิและคณาจารย์คณะนิติศาสตร์ อันทําให้วารสารนิติศาสตร์เป็นวารสารกฎหมายแนวหน้าตลอดไป ส่วนกองจัดการได้ ให้การสนับสนุนการทํางานของกองบรรณาธิการ ทั้งนี้กองจัดการยังประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ของคณะนิติศาสตร์เป็นกําลังสนับสนุนเพื่อให้วารสารนิติศาสตร์ออกเผยแพร่ภายในระยะเวลาที่กําหนด

 

วารสารนิติศาสตร์จึงเป็นแหล่งข้อมูลที่ช่วยให้นักศึกษากฎหมายและนักกฎหมายทั่วไป สามารถเข้าใจถึงแนวความคิดทางกฎหมายและเนื้อหาวิชาต่าง ๆ ที่คณะนิติศาสตร์ดำเนินการได้ดีและลึกซึ้งขึ้น รวมทั้งสามารถติดตามพัฒนาการใหม่ ๆ ทางกฎหมายได้อย่างทันโลกทันเหตุการณ์วารสารนิติศาสตร์จึงเป็นวารสารกฎหมายที่เหมาะแก่การเป็นสมาชิกสําหรับนักศึกษากฎหมายและนักกฎหมายทุกคน

เว็บไซต์สำหรับอ่านวารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์