ในแต่ละปี นักศึกษาของคณะนิติศาสตร์ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกได้ผลิตผลงานทางวิชาการทั้งวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์เป็นจำนวนมาก วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ดังกล่าวเป็นผลิตผลของการเพาะบ่มความรู้ การคิดทางวิชาการ การค้นคว้า และการถ่ายทอด นอกจากนี้กระบวนการให้ความรู้ ความเห็นจากประสบการณ์ของอาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการผู้สอบซึ่งมากด้วยประสบการณ์วิทยานิพนธ์ทำให้การค้นคว้าของนักศึกษาสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น จึงสามารถกล่าวได้ว่าการจัดทำวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์เป็นงานที่ต้องใช้ความตั้งใจและความพยายามของนักศึกษาเป็นอย่างมาก

บัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ได้กำหนดกระบวนการในการจัดทำเค้าโครงวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์อย่างเป็นระบบ กล่าวคือ ในกระบวนการจัดทำวิทยานิพนธ์ นักศึกษาจะต้องนำเค้าโครงที่ได้จากการปรึกษาและคําแนะนําจากอาจารย์ที่ปรึกษามานำเสนอต่อคณะกรรมการสอบเค้าโครง จากนั้นคณะกรรมการสอบเค้าโครงจะแจ้งผลการสอบให้นักศึกษา โดยมติของคณะกรรมการมีได้ใน 3 กรณี คือ อนุมัติให้ผ่านโดยไม่มีการแก้ไข อนุมัติให้ผ่านโดยมีการแก้ไข และ ไม่ผ่าน

เมื่อนักศึกษาจัดทำเล่มวิทยานิพนธ์แล้วเสร็จ นักศึกษาต้องยื่นขอสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ และเมื่อนักศึกษาผ่านการสอบวิทยานิพนธ์ แล้วต้องปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนําข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการสอบกําหนดให้โดยการควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา จากนั้นนักศึกษาจึงทำเป็นรูปเล่มวิทยานิพนธ์

เพื่อช่วยในการตรวจสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ที่ได้เคยผ่านการจัดทำแล้ว และเพื่อจัดทำฐานข้อมูลหัวข้อวิทยานิพนธ์ ทางบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยการริเริ่มของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ มณีศรได้รวบรวมหัวข้อวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ของนักศึกษาในระดับนิติศาสตรมหาบัณฑิตและนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตที่ในสถาบันการศึกษาในประเทศไทยจำนวน 17 แห่ง การรวบรวมหัวข้อวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์นอกจากจะช่วยในการค้นหาหัวข้อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาแล้ว ยังเป็นช่องทางในการเผยแพร่งานวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ทางกฎหมายให้แก่สาธารณชนอีกด้วย

ผู้สนใจสามารถสืบค้นรายชื่อวิทยานิพนธ์ของคณะนิติศาสตร์ได้ที่ เว็บไซต์ห้องสมุดสัญญาฯ