คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สนับสนุนการผลิตเอกสารทางวิชาการภายใต้การจัดการของโครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน เอกสารทางวิชาการที่ผลิตขึ้นอยู่ในลักษณะต่าง ๆ ทั้งหนังสือ ตำรา เอกสารที่ใช้ประกอบการเรียนของนักศึกษา วารสารทางวิชาการ การวิจัยเสริมหลักสูตรเพื่อการเพิ่มพูนองค์ความรู้ของอาจารย์ในคณะนิติศาสตร์ ไปจนถึงการศึกษาวิจัยประยุกต์เพื่อการให้คำตอบกับปัญหาต่าง ๆ ในเชิงวิชาการแก่หน่วยงานภายนอก

  • ตำราประกอบการสอน

คณาจารย์ของคณะนิติศาสตร์ได้ผลิตผลงานทางวิชาการในรูปของตำราเป็นจำนวนมากเพื่อใช้เป็นตำราในการประกอบการเรียนและการสอนในหลักสูตรต่างๆ ของคณะ อาทิ

1329294498 cover_r.pmd .. ...... .._56 13814657751387243878 1353312688 1371440962 1371891843 cov 1381721248 13855227881345607236

  • หนังสือรวมบทความวิชาการ

คณะนิติศาสตร์โดยคณะกรรมการเฉพาะได้จัดทำหนังสือรวมบทความทางวิชาการเพื่อเป็นอาจาริยบูชาให้กับคณาจารย์ของคณะเนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี อันได้แก่

“ทุกก้าวย่างอย่างครูกฎหมาย” รวมบทความที่ระลึกในโอกาสอายุครบ 60 ปี รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย

“ครอบครัว งานบริหาร อาจารย์ไพโรจน์” รวมข้อเขียนที่ระลึกในโอกาสอายุครบ 60 ปี ศาสตราจารย์ไพโรจน์ กัมพูศิริ

“60 ปี ดาราพร” รวมบทความวิชาการ เนื่องในโอกาส 60 ปี รองศาสตราจารย์ ดร.ดาราพร ถิระวัฒน์

“ครูผู้วิริยะ” หนังสือรวมบทความวิชาการ เนื่องในโอกาส 60 ปี ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์