ข่าวสารและกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรมวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำเดือนมิถุนายน 2564

รายละเอียดกิจกรรม

วัน : พุธที่ 2 มิถุนายน 2564

เวลา : 09.00 – 12.00 น.

สถานที่/ช่องทางการรับชม : เฟซบุ๊กไลฟ์ที่เพจ “คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์”

กิจกรรม : เสวนาทางวิชาการ เรื่อง “ความสอดคล้องของมาตรการห้ามนำเข้าเนื้อสุกรที่ใช้สารเร่งเนื้อแดงของประเทศไทย ภายใต้พันธกรณีขององค์การการค้าโลก”

———————————–

วัน :  พุธที่ 16 มิถุนายน 2564

เวลา : 10.00 -12.00 น.

สถานที่/ช่องทางการรับชม : เฟซบุ๊กไลฟ์ที่เพจ “คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์”, Webex

กิจกรรม : สัมมนางานวิจัย เรื่อง “หน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระบบกฎหมายไทย”

———————————–

วัน : พฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564

เวลา : 17.00 น.

สถานที่/ช่องทางการรับชม :  Zoom โดยลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมที่ https://bit.ly/3cG4kR5

กิจกรรม : Webinar on E-Sports and Arbitration

———————————–

วัน : เสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2564

เวลา : 13.00-16.00 น.

สถานที่/ช่องทางการรับชม : เฟซบุ๊กไลฟ์ที่เพจ “คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์”

เสวนาวิชาการ เรื่อง “สถานการณ์กฎหมายเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศ”

———————————–

วัน : จันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564

เวลา : 13.15 – 16.30 น.

สถานที่/ช่องทางการรับชม : “คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง”, Webex

กิจกรรม : โครงการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “สิทธิที่เพียงพอหรือพอเพียงในที่ดิน ส.ป.ก. : เพียงพอกับความต้องการของชาวบ้าน หรือพอเพียงกับความต้องการของรัฐ”

———————————–

วัน : พุธที่ 30 มิถุนายน 2564

เวลา : 13.30 – 16.00 น.

สถานที่/ช่องทางการรับชม : เฟซบุ๊กไลฟ์ที่เพจ “คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์”

กิจกรรม : โครงการวิพากษ์ดุษฎีนิพนธ์ เรื่อง “การปฏิรูปกฎหมายเกี่ยวกับข้อต่อสู้เรื่องวิกลจริตขณะกระทำความผิดภายใต้กฎหมายอาญาของประเทศไทย: กรณีศึกษาเปรียบเทียบสกอตแลนด์และอังกฤษและเวลส์ (Reforming the Insanity Defence in Thailand: A Comparative Study in the Light of Legal Developments in Scotland and England and Wales)”