ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน

ภาษาอังกฤษ : Graduate Diploma Program in Public Law

 

ชื่อประกาศนียบัตรบัณฑิต

ภาษาไทย : ชื่อเต็ม ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน

ชื่อย่อ ป. บัณฑิต (กฎหมายมหาชน)

ภาษาอังกฤษ : ชื่อเต็ม  Graduate Diploma in Public Law

ชื่อย่อ Grad. Dip. (Public Law)

 

คณะนิติศาสตร์ได้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชนครั้งแรกเมื่อปีการศึกษา 2542 ครั้นถึงปี พ.ศ. 2546 ได้มีการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์บ้านเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชนมีเนื้อหาที่ทันสมัย และสามารถตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองและความต้องการของผู้เรียนได้อย่างแท้จริง ต่อมาในปี พ.ศ. 2555 ได้มีการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ภายในและภายนอกประเทศซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในรอบทศวรรษที่ผ่านมา และเพื่อให้สอดคล้องกับมติคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ซึ่งได้รับรองให้หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชนของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นหลักสูตรที่เทียบเท่ากับหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับกลาง ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้สามารถใช้เป็นคุณสมบัติในการขอรับการคัดเลือกเพื่อรับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ได้ และในปี พ.ศ. 2556 ได้มีการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรในส่วนที่เกี่ยวกับการวัดผลการศึกษาและทบทวนความเหมาะสมของเนื้อหาหลักสูตรตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติอีกครั้งหนึ่ง

 

สถานที่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 

วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

นอกวัน-เวลาราชการ

วันศุกร์ เวลา 17.30-20.30 น.

วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น.

ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม

ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม

ภาคฤดูร้อน เดือนมิถุนายน

 

 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

ผู้เข้าศึกษาต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน พ.ศ. 2556 ข้อ 7 และต้องมีคุณสมบัติและผ่านเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

  1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาในหรือต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยให้การรับรอง หรือเป็นผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสายนิติศาสตร์ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาดังกล่าวก่อนขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
  2. ต้องผ่านการคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ตามประกาศของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  3. เงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามประกาศว่าด้วยการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

จำนวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา           

ตลอดหลักสูตร 30 หน่วยกิต

หลักสูตรแบบศึกษาไม่เต็มเวลา นักศึกษาต้องใช้ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร อย่างน้อย 2 ภาคการศึกษาปกติ และอย่างมากไม่เกิน 6 ภาคการศึกษาปกติ

 

แผนการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

น.560

LA 560

หลักการพื้นฐานและนิติวิธีในกฎหมายมหาชน

Basic Principles and Methodologies of Public Law

น.565

 

LA 565

 

การควบคุมฝ่ายปกครอง ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง

Legal Control of Administration, Administrative Courts and Administrative Court Procedure

น.561

LA 561

สิทธิขั้นพื้นฐาน

Fundamental Rights

น.566

LA 566

กฎหมายมหาชนเศรษฐกิจ

Public Economic Law

น.562

 

LA 562

สถาบันทางการเมืองและองค์กรตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ

Political Institutions and Organs Overseeing the Exercise of State Power

น.567

 

LA 567

ปัญหากฎหมายมหาชนในมิติของกฎหมายระหว่างประเทศ

Problems on Public Law in an International Perspective

น.563

 

LA 563

การกระทำทางปกครองและความรับผิดของฝ่ายปกครอง

Administrative Acts and Legal Responsibilities of Administration

น.568

 

LA 568

สัมมนากฎหมายรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ

Seminar on Constitutional Law and Constitutional Procedural law

น.564

 

LA 564

การคลังสาธารณะและวีธีการงบประมาณของไทย

Public Finances and Budgetary Procedure in Thailand

น.569

 

LA 569

สัมมนากฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง

Seminar on Administrative Law and Administrative Procedural law

 

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร  ประมาณ 58,000 บาท

ดาวน์โหลดแบบหนังสือรับรองสำหรับผู้บังคับบัญชา กลุ่มที่ ๒ สาหรับผู้ที่มีคุณสมบัติพิเศษ ดาวน์โหลดได้ที่ : คลิกที่นี่