ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรมออนไลน์ภายใต้หัวข้อกฎหมายการพนันในประเทศไทย จัดโดยกลุ่มกิจกรรม ALSA Thammasat ร่วมกับกลุ่มกิจกรรม ALSA Chulalongkorn

วันที่ 20-21 มีนาคม 2564  กลุ่มกิจกรรม ALSA Thammasat ร่วมกับกลุ่มกิจกรรม ALSA Chulalongkorn ได้จัดกิจกรรมออนไลน์ภายใต้หัวข้อกฎหมายการพนันในประเทศไทย โดยกิจกรรมแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ (1) Webinar (2) Discussion และ (3)  Presentation รายละเอียดดังนี้

(1) Webinar เป็นการบรรยายโดยวิทยากร

(2) Discussion ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแบ่งเป็น 4 กลุ่ม เพื่อ discuss ตามหัวข้อประเภทของการพนันที่ได้รับ ได้แก่ บ่อน การพนันออนไลน์ ลอตเตอรี่ การพนันเกี่ยวกับสัตว์ ซึ่งแต่ละกลุ่มต้องศึกษาข้อดีและข้อเสียของการทำให้การพนันประเภทนั้น ๆ ถูกกฎหมาย และต้องคิดมาตรการทางกฎหมาย ที่จะนำมาใช้ควบคุมหากการพนันประเภทนั้นถูกกฎหมายด้วย

(3) Presentation ในวันที่ 21 มีนาคม 2564 ระหว่างเวลา 13.30-15.30 น. แต่ละกลุ่มนำเสนอข้อสรุปที่ได้จากการ discuss เป็นภาษาอังกฤษ โดยในการนำเสนอดังกล่าว มีอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรม ALSA Thammasat ได้แก่ ผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และอาจารย์กิตติภพ วังคำ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นเป็นกรรมการตัดสินร่วมกับอาจารย์ภูมิรพี บรรณการ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย