ประกาศ

ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่องการยกเลิกการถอน W ในภาค 1 ปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษาหลักสูตร 2561 (ภาคปกติ) รหัส 61, 62 และ 63 และสำหรับนักศึกษาหลักสูตร 2561 (ภาคบัณฑิต) รหัส 62 และ 63

ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่องการยกเลิกการถอน W ในภาค 1 ปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษาหลักสูตร 2561 (ภาคปกติ) รหัส 61, 62 และ 63 และสำหรับนักศึกษาหลักสูตร 2561 (ภาคบัณฑิต) รหัส 62 และ 63

นักศึกษาที่มีความประสงค์จะยื่นคำร้องขอยกเลิกการถอน W ในภาค 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อจดทะเบียนสอบแก้ตัวในปีการศึกษา 2563 ให้ยื่นคำร้องโดยการกรอกแบบฟอร์มพร้อมแนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามที่คณะนิติศาสตร์กำหนด ได้ที่